Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 14 maj 2014 klockan 09.05

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är inrättandet av en europeisk fond för mindre användningsområden när det gäller växtskyddsmedel, post 2015-arbetet och lärarutbildning.

Tid: Fredagen den 16 maj klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 19 maj.

Vid mötet väntas rådet ta del av och diskutera en rapport från kommissionen om inrättandet av en europeisk fond för mindre användningsområden när det gäller växtskyddsmedel.

Rådet väntas också få information om insatser för att minska matavfall och matsvinn inom EU, bland annat datummärkningens påverkan.

På agendan står även information om jord- och skogsbrukssektorernas roll i EU:s klimat- och energipolitiska ram 2020-2030.

Ministrarna väntas också informeras om skydd av djur under transport.

Utrikes frågor - utveckling

Biståndsminister Hillevi Engström (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor - utveckling den 19 maj.

Vid mötet väntas biståndsministrarna diskutera post 2015-arbetet som pågår i FN. Fokus väntas ligga på prioriteringar och hur EU ska verka strategiskt för att få genomslag för dessa.

Rådet väntas diskutera EU:s uppdaterade utvecklingspolitik, Agenda for Change (AfC), Diskussionen väntas handla om det genomslag som AfC har fått i programmeringen av EU:s bistånd samt om resultatramverket för bistånd, sannolikt med fokus på dess kvalitet och ett effektivt genomförande. Rådet förväntas också anta slutsatser om resultatramverket.

På agendan står även en diskussion om biståndets samverkan med den privata sektorn.

Biståndsministrarna väntas också anta rådsslutsatser gällande en rättighetsbaserad ansats i EU:s utvecklingssamarbete och med referens till verktygslådan för EU:s operativa arbete för utveckling.

Rådet väntas informeras om praktiska och långsiktiga aspekter av EU:s engagemang för länderna i Östliga partnerskapet, om EU:s genomförande av samstämmighet för utveckling och högnivåmötet om utvecklingssamarbete som hölls i Mexiko City i april.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Statssekreterare Peter Honeth, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 20-21 maj.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om effektiv lärarutbildning. I slutsatserna inbjuds medlemsstaterna att bland annat främja framtagande av kompetensramar för lärare, samarbete med olika aktörer för att utveckla lärarutbildningen samt digital inlärning.

Rådet väntas även anta slutsatser om flerspråkighet och utveckling av språkkunskaper. I slutsatserna enas utbildningsministrarna bland annat om att följa upp utvecklingen av språkkunskaper på europeisk nivå och medlemsstaterna inbjuds att vidta åtgärder som främjar flerspråkighet genom att bland annat lära ut minst två språk förutom undervisningsspråket.

Rådet förväntas också anta slutsatser om kvalitetssäkring inom utbildning. I slutsatserna inbjuds medlemsstaterna att bland annat inkludera olika former av utbildningar i kvalitetssäkringen, att stödja revideringen av de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring samt att fortsätta genomförandet av det europeiska kvalitetsramverket för yrkesutbildning.

Utbildningsministrarna väntas även diskutera möjligheter och utmaningar för gränsöverskridande utbildning. Utgångspunkten är den ökade förekomsten av att utbildningssamordnare i en medlemsstat även etablerar sig i en annan medlemsstat.

Rådet väntas också anta en resolution om den strukturerande dialogen med ungdomar och ungdomsorganisationer som möjliggör för unga att diskutera och ge synpunkter på prioriterade EU-frågor. I resolutionen sammanfattas arbetet under den senaste 18-månadersperioden och vissa rekommendationer ges inför den kommande 18-månadersperioden.

Även en resolution om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor väntas antas av rådet.

Rådet förväntas dessutom anta slutsatser om främjande av ungt företagande för att bidra till ökad social delaktighet hos ungdomar. I slutsatserna framhålls bland annat att Europa bör investera i entreprenörsutbildningar och att medlemsstaterna bör främja volontäraktiviteter och insatser som inkluderar ungas fritid med inriktning på kunskaper som krävs för att starta och driva företag.

På agendan står också en diskussion om främjande av entreprenörstänkande hos ungdomar som ett sätt att hitta lösningar på ungdomsarbetslösheten i Europa.

Vid mötet väntas rådet utse Leeuwarden i Nederländerna till europeisk kulturhuvudstad 2018 samt besluta om tillvägagångssätt för att utse rådets tre medlemmar i kulturhuvudstadsjuryn.

Rådet väntas även anta slutsatser om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa. Slutsatserna tar bland annat upp vikten av att öka kunskapen om det gemensamma kulturarvet.

Kulturministrarna också även diskutera en arbetsplan för rådets arbete med kulturfrågor efter 2015 samt de pågående förhandlingarna om ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap mellan EU och USA.

Rådet förväntas anta slutsatser om jämställdhet mellan kvinnor och män inom idrotten. I slutsatserna lyfts olika jämställdhetsaspekter fram.

En resolution om en EU-arbetsplan för idrott 2014-2017 väntas också antas av rådet.

På agendan står även en diskussion om stora idrottsevenemang och deras ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54