Pressmeddelande

Preskriptionstiden för sexbrott mot barn bör ses över

Publicerat: 3 juni 2014 klockan 15.30

Kan preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn tas bort? En majoritet i socialutskottet anser att regeringen bör se över frågan. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Regeringspartierna reserverar sig.

Socialutskottet är positivt till de insatser som redan i dag görs för att skydda barn mot sexuell exploatering, övergrepp och människohandel. Utskottet anser dock att fler åtgärder kan behövas. Många barn utsätts för grova övergrepp som skadar dem för resten av livet. Det kan dröja långt in i vuxen ålder innan man orkar, vågar eller får möjlighet att bearbeta händelserna och vill anmäla dem. Det är viktigt att det finns en möjlighet att få upprättelse även om det har gått lång tid. Dessutom ska den som har begått grova övergrepp mot ett barn kunna straffas för detta – även efter lång tid, menar utskottet.

Starka skäl

Utskottet gör bedömningen att det sammantaget kan finnas starka skäl för att ändra reglerna om preskription av sexualbrott mot barn. Socialutskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att låta göra en översyn av om preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort. Om ett brott har en preskriptionstid så innebär det att ingen längre kan åtalas för brottet när den tiden har gått ut.

Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion av Socialdemokraterna. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med sin behandling av regeringens skrivelse Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna hänvisar till justitieutskottets yttrande över den S-motion som ligger till grund för förslaget. Justitieutskottet har vid två tidigare tillfällen behandlat liknande förslag och menar att den gällande regeln om preskriptionstid är väl avvägd. Partierna ställer sig bakom den bedömningen.

För mer information

Anna Rune, föredragande socialutskottet. Telefon: 08-786 41 90, 072-508 77 04. E-post: anna.rune@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 12 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

 

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000