Pressmeddelande

Trafikutskottet vill ha tydligare regler för kommunal medfinansiering

Publicerat: 12 juni 2014 klockan 13.55

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om att tydligare regler för kommunal medfinansiering bör utarbetas. Statens prioriteringar ska inte påverkas av vilka kommuner som kan skjuta till ett bidrag och staten ska heller inte kunna pressa kommunerna till dyra och ogenomtänkta avtal, betonar utskottet. Utskottet föreslår också ytterligare ett tillkännagivande, om åtgärder inom sjöfarten. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025. Bakom utskottets förslag till tillkännagivanden står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Trafikutskottet har även tidigare riktat kritik mot reglerna som gäller kommunernas medfinansiering av olika infrastruktursatsningar. Utskottet vill återigen betona att infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov och vad som fungerar samhällsekonomiskt, inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomiska styrka och möjligheter till politisk påtryckning. Det statliga ansvaret för en sammanhållen planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av den medfinansieringspolitik som förs i dag, menar utskottet.

Modell för kommunal medfinansiering bör arbetas fram

I lägen där kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för båda parter menar dock utskottet att en hållbar modell för detta bör arbetas fram. Innan ett avtal om medfinansiering tecknas måste klara förhandlingar mellan stat och kommun ha ägt rum. Utskottet tar upp de nya broprojekten i Motala och Sundsvalls kommuner som exempel. Där hade finansieringsavtalen med kommunerna förhandlats fram utifrån både oklara och ofullständiga förutsättningar, menar utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om behovet av tydligare regler för medfinansiering. Det innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna lyfter bland annat fram att Trafikverket har gjort en översyn av riktlinjerna för medfinansiering och åtgärdat de brister som Riksrevisionen pekat på i sin granskning av medfinansieringspolitiken.

Åtgärder inom sjöfarten

Trafikutskottet anser dessutom att det är viktigt att sjöfartens behov av infrastruktursatsningar ska avspeglas i de insatser som regeringen planerar. För ett exportberoende land som Sverige är sjöfarten strategiskt viktig. Utskottet vill också se fortsatta åtgärder för att ytterligare minska sjöfartens miljö- och klimatpåverkan. Trafikutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att införandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på införande av ett system med så kallad tonnageskatt. Det innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna.

M, FP, C och KD reserverar sig. De konstaterar att Sverige ligger i framkant när det gäller miljöförbättringar och förutsätter att regeringen fortsätter att internationellt driva frågor för att fortsätta förbättra både havs- och landmiljöer. Partierna framhåller också det omfattande arbete som pågår om den svenska sjöfartens utveckling och konkurrenskraft.

För mer information

Mathias Henricson, föredragande trafikutskottet. Telefon: 08-786 50 35. Mobiltelefon: 072-706 70 74. E-post: mathias.henricson@trafikutskottet.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 24 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU20 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m. (Publiceras 13 juni)

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000