Pressmeddelande

EU-förslag om gemensam skatteflyktsregel går för långt

Publicerat: 21 januari 2014 klockan 12.03

EU-kommissionen vill ändra reglerna för beskattning av moder- och dotterbolag som hör hemma i olika EU-länder. Skatteutskottet tycker till viss del att kommissionens förslag är bra men vänder sig mot införandet av en obligatorisk regel om skatteflykt gällande moder- och dotterbolag. Ett enigt utskott anser att den delen av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionen föreslår två ändringar i EU-reglerna om beskattning av moderbolag och dotterbolag som hör hemma i olika EU-länder. Utdelningar från dotterbolag till moderbolag ska vara skattefria i moderbolaget bara om utdelningen inte är avdragsgill i dotterbolaget. Kommissionen föreslår också att en obligatorisk skatteflyktsbestämmelse ska införas i reglerna om moderbolag och dotterbolag. Syftet med ändringarna är att förhindra dubbel icke-beskattning, skatteflykt och andra former av skattemissbruk.

Förslaget inte effektivt

Skatteutskottet tycker att det är bra att skattereglerna vid utdelningar från dotter- till moderbolag blir tydligare. Däremot anser utskottet att kommissionens förslag om en obligatorisk regel om skatteflykt strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den principen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Utskottet ifrågasätter om kommissionens förslag om en obligatorisk skatteflyktsregel kommer att innebära någon förbättring gentemot de nationella regler som gäller i dag. Kommissionens förslag går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med ändringarna, bedömer utskottet.

Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

För mer information

  • För faktafrågor, ring Eva Berggren, föredragande i skatteutskottet. Telefon: 08-786 41 05.
  • För partipolitiska frågor kontakta utskottets ledamöter.

Skatteutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 29 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000