Pressmeddelande

Etisk bedömning av nya metoder i hälso- och sjukvården behöver utvecklas

Publicerat: 24 oktober 2013 klockan 12.35

Det behövs fler och fördjupade etiska analyser när vårdgivare planerar att introducera nya diagnos- och behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården. Det är en av slutsatserna när socialutskottet följt upp landstingens och statliga aktörers arbete med etisk bedömning enligt hälso- och sjukvårdslagens krav. Etiska överväganden är viktiga för att för- och nackdelar med behandlingar ska bli synliga innan man fattar beslut.

Uppföljningen visar att landstingen inte gör etiska bedömningar så som det är tänkt enligt lagen. Bara hälften har fungerande strukturer för att utvärdera nya metoder, och endast ett fåtal har i praktiken med etiska aspekter i bedömningen av metodens nytta och risker. I många landsting är det få som känner till lagen, och kravet på etisk bedömning har av olika skäl prioriterats ned. Vårdgivarna riskerar då att införa metoder som kan vara etiskt kontroversiella.

Utskottet visar i uppföljningen på flera metoder där det uppkommit kontroverser som vårdgivaren hade kunnat förhindra genom etiska genomlysningar. För vissa behandlingsmetoder har vårdgivarna kommit fram till olika resultat i sina etiska analyser och därmed varierande behandlingspraxis.

Viktigt med tydligare ansvar

Det är viktigt att den politiska nivån och personer med särskild etisk kompetens involveras i etiska bedömningar och beslut om införanden, konstaterar utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Det är metodernas karaktär och inte bara vissa utpekade underdiscipliner eller kostnadsdrivande metoder som ska avgöra behovet av etisk analys.

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen pekar på att det är positivt att statliga myndigheter samverkar mer och mer. Men det också är angeläget att förtydliga vilket ansvar varje aktör har. Det är därför viktigt att regeringen uppmärksammar dessa frågor.

För mer information

Ledamöterna i socialutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp:

Dokument

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR1 Etisk bedömning av nya metoder i vården – en uppföljning av landstingens och statens insatser

Magnus Korkala, informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000