Pressmeddelande

Trafikutskottet vill förbjuda användning av kommunikationsteknik vid bilkörning som kraftigt försämrar uppmärksamheten

Publicerat: 7 mars 2013 klockan 00.00

Det behövs lagstiftning som förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Det menar trafikutskottet och föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad man avser att göra för att få en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning. Detta som ett svar på ett tidigare tillkännagivande från riksdagen (se 2010/11:TU18). Utskottet konstaterar att regeringen inte vill lagstifta om ett förbud mot användning av mobiler eller motsvarande vid bilkörning. Regeringen vill istället göra en översyn av kraven i trafikförordningen. Utskottet anser att detta inte är tillräckligt.

Utskottet menar att regeringen inte har hörsammat riksdagens tillkännagivande när det gäller att ta mobilens särskilda ställning på allvar. Utskottet anser att det finns anledning att ta frågan på större allvar än vad regeringen tycks göra.

Sverige enda EU-landet utan lag

Utskottet konstaterar att Sverige i dag är det enda EU-landet som saknar lagstiftning om krav på handsfree eller motsvarande utrustning vid mobilanvändning i samband med bilkörning.

Utskottet menar att det är mycket olämpligt med vissa former av kommunikation i samband med bilkörning. Hit hör aktiviteter som kräver hög koncentration och innebär kraftigt försämrad uppmärksamhet i trafiken. Det kan gälla att skicka eller läsa sms eller att bläddra i mobilens telefonbok. Sådant beteende måste motverkas, bedömer utskottet och menar att det är rimligt att införa lagstiftning som förbjuder det.

Stimulera teknikutveckling

Utskottet understryker samtidigt att en lagstiftning måste utformas på ett sätt som stimulerar teknikutveckling och är teknikdrivande. Det finns till exempel redan i dag teknik för att ta emot sms och läsa upp dem för bilföraren vid tidpunkter då trafikintensiteten är låg.

Utskottet delar regeringens syn att bilförarna måste bli mer medvetna om hur mobiltelefonerande under körning försämrar körförmågan. Utskottet understryker därför att det är viktigt att de ansvariga myndigheterna redan inom kort börjar arbeta med att tydligt upplysa om riskerna för trafiksäkerheten.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna konstaterar att de förslag som utskottsmajoriteten lägger fram inte kan förväntas leda till ökad trafiksäkerhet. Partierna hänvisar till att forskningen inom området och erfarenheter från andra länder visar att ett förbud mot en viss teknik inte har varit ett framgångsrikt koncept för att få en säkrare trafikmiljö. Istället för förbud mot en viss teknik vill partierna göra en översyn av kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet och som då skulle ta sikte på fler trafikfarliga beteenden. Enligt partierna bör detta göras i kombination med andra åtgärder som långsiktigt kan öka förarnas medvetenhet om riskerna med att använda kommunikationsteknik under körning. Enligt regeringspartierna är dessa åtgärder sammantaget mer heltäckande för att öka trafiksäkerheten samtidigt som de skulle gå snabbare att genomföra än ny lagstiftning.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 53 40.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Trafikutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten , 08-786 40 79, 020-349 000