Pressmeddelande

EU-förslag om järnvägar strider mot subsidiaritetsprincipen

Publicerat: 22 mars 2013 klockan 00.00

För att järnvägen ska kunna öka sin marknadsandel i Europa har EU-kommissionen lagt fram ett fjärde järnvägspaket. Trafikutskottet anser att delar av förslagen i det fjärde järnvägspaketet strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Det gäller ökade befogenheter för EU:s järnvägsbyrå, att öppna upp de nationella marknaderna för persontrafik för konkurrens och att kollektivtrafik på järnväg ska upphandlas i konkurrens. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Regeringspartierna reserverar sig.

EU-kommissionen föreslår att Europeiska järnvägsbyrån ska ges utökade befogenheter att till exempel godkänna järnvägsfordon och för att utfärda och återkalla säkerhetsintyg för järnvägsföretag. Syftet är att få bort administrativa och tekniska hinder. Ett annat syfte är att införa ett gemensamt synsätt på reglerna för säkerhet och driftskompatibilitet.

Utskottet ifrågasätter om en sådan överflyttning av beslutskompetens är en proportionerlig åtgärd för att nå syftet med förslagen. Det finns i stället en risk för mer utdragna processer och ökade kostnader, menar utskottet. Utskottet konstaterar dessutom att merparten av järnvägsfordon och järnvägsföretag bara verkar inom ett eller ett fåtal EU-länder. Att järnvägsfordon ska uppfylla kraven i alla EU-bestämmelser framstår därför som klart oproportionerligt, enligt utskottet.

Marknadsöppning av nationell persontrafik

EU-kommissionen föreslår att järnvägsföretag ska ha tillgång till järnvägsinfrastruktur i alla EU-länder för att utföra persontransporter. Utskottet konstaterar att järnvägsmarknaden i Sverige är helt öppen för konkurrens sedan 2010. Förslaget har i den delen därför ingen effekt på svenska lagar.

Utskottet är ändå tveksamt till förslaget och menar att det kan vara en alltför långtgående åtgärd som minskar utrymmet för nationella välfungerande särlösningar. Det kan enligt utskottet finnas andra åtgärder som är bättre för att nå målen med förslaget, till exempel gemensam information, tidtabeller och biljettsystem. Utskottet bedömer också att EU-länderna är bättre rustade att utifrån varje lands förutsättningar besluta om hur persontrafiken ska utföras för att nå EU:s mål.

Konkurrensutsatt upphandling av kollektivtrafik på järnväg

EU-kommissionen föreslår dessutom att det ska bli obligatoriskt för EU-ländernas myndigheter att konkurrensutsätta tilldelningen av järnvägsavtal genom upphandling i stället för att kunna ge avtalen till vissa leverantörer när de själva inte bedriver trafiken. Enligt utskottet överskrider förslaget den nödvändiga nivå som krävs för att nå målen om konkurrens. Det måste vara det enskilda EU-landet som bäst kan avgöra hur myndigheterna ska tilldela avtal om allmännyttig järnvägstrafik, anser utskottet.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna håller med regeringen om att EU-kommissionens förslag är förenliga med subsidiaritetsprincipen och proportionella mot syftet att nå målen i EU-fördraget. Partierna är dock i likhet med regeringen tveksamma till hur effektiva förslagen om att flytta beslutskompetens är i praktiken. Regeringen har pekat på andra alternativa åtgärder på överstatlig nivå som är mindre ingripande. Partierna utgår ifrån att regeringen i den fortsatta behandlingen i första hand verkar för att EU vidtar dessa alternativa åtgärder.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Anna Blomdahl, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 50 66.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Trafikutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000