Pressmeddelande

Trafikutskottet vill ha förbättrade villkor inom åkeri- och taxibranscherna

Publicerat: 3 maj 2013 klockan 00.00

Trafikutskottet anser att villkoren inom åkeribranschen bör förbättras och att det behövs åtgärder för att företagare inom branschen ska kunna konkurrera på lika villkor. Vidare bör regeringen överväga ytterligare åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen. Utskottet föreslår också ett skyndsamt införande av redovisningscentraler för taxi och en översyn av taxibranschen. Utskottet föreslår att riksdagen gör sammanlagt fyra tillkännagivanden i dessa frågor. Regeringspartierna reserverar sig mot två av förslagen.

Trafikutskottet tar upp frågan om att ge åkeribranschen bättre förutsättningar att konkurrera på lika villkor. Utskottet pekar på att man i vissa andra europeiska länder har försökt att hitta lösningar för att stävja utvecklingen med att personer utnyttjas genom arbete under anställningsliknande förhållanden. Som exempel nämns Nederländerna där det som huvudregel tillämpas att de förare som åkerierna anlitar ska vara anställda i det företag de arbetar för. Samtidigt görs undantag för anställda i bemanningsföretag med kollektivavtal samt underentreprenörer med egna trafiktillstånd och egna fordon.

Utskottet pekar på att man genom denna lösning har fått en mer konkurrensneutral transportnäring. Utskottet efterlyser en översyn av möjligheten att införa en liknande modell i Sverige och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget bygger på tre motioner från Socialdemokraterna och en motion från Sverigedemokraterna.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget och pekar bland annat på de insatser som redan nu görs av Skatteverket samt att gällande regler ska tillämpas likvärdigt oavsett om det är en svensk eller utländsk åkare. Detta är en förutsättning för att få konkurrens på lika villkor, menar regeringspartierna.

Åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen

Trafikutskottet behandlar även frågan om åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen. Utskottet välkomnar att de myndigheter som ansvarar för kontroller och tillsyn inom åkeribranschen har börjat arbeta för att motverka illegal verksamhet. De vidtagna åtgärderna är betydelsefulla, menar utskottet, men konstaterar samtidigt att det är ovanligt att de som ägnar sig åt otillåten cabotage eller olaga yrkesmässig trafik blir åtalade. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land. Ett enigt trafikutskott anser därför att det är angeläget att det så snart som möjligt vidtas ytterligare åtgärder för att komma till rätta med de här problemen och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Utskottets förslag bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Obligatoriska redovisningscentraler för taxi

Trafikutskottet föreslår också två tillkännagivanden om taxibranschen. Utskottet anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med fusket inom taxibranschen och välkomnar att ett arbete redan pågår med att införa obligatoriska redovisningscentraler för taxi. Samtidigt vill utskottet framhålla att frågan har fördröjts under många år och att det nu är viktigt att obligatoriska redovisningscentraler införs så snart som möjligt. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget om obligatoriska redovisningscentraler och menar att det finns risk att förslaget kommer att försena det arbete som redan pågår med att införa ett sådant krav.

Översyn av taxibranschen

Trafikutskottet påtalar vidare att det har vidtagits flera aktiviteter för att främja en seriös taxinäring och komma till rätta med oegentligheter inom taxiverksamheten. Ett enigt utskott menar samtidigt att det utöver vad som hittills har gjorts och aviserats behövs en utredning som även belyser för - och nackdelar med avregleringen av taxibranschen. Utskottet anser att det är viktigt att ta ett samlat grepp om taxinäringens utveckling så att taxiresenärernas behov av att kunna känna sig trygga och säkra tillgodoses. Utskottets båda förslag om taxibranschen bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 53 40
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet Trafikutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 16 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor

Stina Nygårds Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 00 00