Pressmeddelande

Trafikutskottet vill att Luftfartsverket ska sköta lokal flygledning

Publicerat: 23 maj 2013 klockan 00.00

Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett av de bästa länderna i världen när det gäller flygsäkerhet. Det menar trafikutskottet och vill att Luftfartsverket även i fortsättningen ska utöva den lokala flygledningen på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden. Regeringspartierna reserverar sig.

Utskottet föreslår tillkännagivandet till regeringen med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster är numera avreglerad. Men utskottet menar att flygtrafikledningstjänsten är en synnerligen viktig form av myndighetsutövning och att den huvudsakligen bör utföras av en myndighet och inte av privata aktörer.

Försvarsmaktens behov viktiga

Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är i dag samordnade i Sverige. Utskottet anser inte att denna fråga är tillräckligt utredd. Det handlar om Försvarsmaktens behov av civila flygledare och om privata företag verkligen ska ha tillgång till känslig information om försvaret. Utskottet påpekar att det är synnerligen viktigt att Försvarsmaktens behov kan säkras i alla beredskapslägen.

Svårt att uppnå fungerande konkurrens

Det har hittills kommit in en mindre, privat, aktör på marknaden för flygtrafikledningstjänster. Större delen av de svenska flygplatserna har valt att anlita Luftfartsverket. Flygledning är en avancerad verksamhet med betydande stordriftsfördelar vilket skapar inträdesbarriärer för nya aktörer. Man kan därför enligt utskottet inte tala om en marknad med verkligt fungerande konkurrens.

Risker med överlämningar

Utskottet pekar på att det inom samfällda terminalområden som omfattar mer än en flygplats finns särskilda risker med överlämningar mellan olika leverantörer av flygtrafiktjänster. Dessutom riskerar miljöhänsyn att gå förlorad genom att det blir svårare att genomföra så kallade gröna inflygningar i dessa områden. Sverige har gått längst i världen när det gäller konkurrensutsättning genom att konkurrensutsätta den lokala flygtrafikledningstjänsten inom samfällda terminalområden. Det är enligt utskottet oroande att flygtrafikledning nu konkurrensutsätts utan att det klarlagts att detta kan ske utan risk för flygsäkerheten.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Även dessa partier menar att flygsäkerheten alltid måste komma i första rummet och anser att konkurrensutsättning av den lokala flygtrafikledningstjänsten inte på något sätt innebär att säkerheten riskerar att försämras eftersom samma säkerhetskrav och tillsyn gäller alla leverantörer.

Sverige har en mycket hög kompetens inom flygtrafikledning och svenska tjänster är eftertraktade i utlandet. En återreglering skulle förhindra eller kraftigt försvåra för Luftfartsverket att erbjuda sina tjänster på marknader utanför Sverige, vilket vore mycket beklagligt, menar partierna. Inträdet av ytterligare en aktör på marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster har lett till att priserna har sänkts. Enligt regeringspartierna kan en återreglering innebära ett hårt slag för de mindre, kommunala och regionala, flygplatserna eftersom de då skulle förlora möjligheterna att kontrollera sina kostnader.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Linda Kennemyr, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 43 40.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Trafikutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 30 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU18 Luftfartsfrågor

 

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000