Pressmeddelande

Svensk marin insats ska höja säkerheten utanför Somalias kust

Publicerat: 21 februari 2013 klockan 00.00

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Deltagandet ska inledas den 6 april 2013 och gälla en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer under högst fyra månader.

Utskottet konstaterar att det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen mot bakgrund av resolutioner i FN:s säkerhetsråd och somaliska regeringens samtycke. Utskottet ställningstagande gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia fortfarande är omfattande, menar utskottet. Det är därför angeläget att Operation Atalanta kan bidra till att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.

Det finns överföringsavtal med länder i regionen som gör det möjligt att lämna över omhändertagna personer för lagföring. Utskottet välkomnar att avtalen anger att en överförd person ska behandlas humant och inte utsättas för tortyr eller inhuman behandling eller straff, att personen ska ställas inför rätta eller friges inom rimlig tid och att den rättsliga prövningen ska vara rättvis och öppen och göras av en kompetent, oberoende och opartisk instans.

FN:s säkerhetsråd har antagit resolutioner 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 1612 (2005) om barn i väpnade konflikter och 1820 (2008) om sexuellt våld i väpnade konflikter. Utskottet understryker vikten av att Sverige aktivt verkar för att resolutionerna ska vara självklara beståndsdelar i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet inom Operation Atalanta.

Vänsterpartiet reserverar sig

Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partiet säger ja till att den svenska styrkan deltar i insatser till havs, men inte på land. Partiet vill också att regeringen återkommer med ett förslag på hur det kan säkerställas att de aspekter som FN-resolutionerna 1325, 1612 och 1820 behandlar genomsyrar såväl förberedelserna för insatsen som själva genomförandet. Partiet vill dessutom att regeringen återkommer med förslag på hur Sverige ska följa upp den fortsatta rättsliga hanteringen av de misstänkta pirater som den svenska väpnade styrkan griper.

För mer information

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 6 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000