Pressmeddelande

Socialutskottet vill förlänga utbildning för tandhygienister

Publicerat: 5 december 2013 klockan 15.13

Utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag. Regeringspartierna reserverar sig.

Utskottet föreslog tillkännagivandet när man på torsdagen ställde sig bakom regeringens förslag till andra ändringar i patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen och socialtjänstlagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

Utskottet konstaterar att tandhygienist i dag är det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. En förlängning har föreslagits från flera håll:

  • Socialstyrelsen menar att en förlängning till tre år av grundutbildningen gör tandhygienisterna bättre rustade för ett livslångt lärande inom yrket.
  • Högskoleverket har påpekat att den nuvarande utbildningen svårligen kan uppnå högskolemässig nivå. Myndigheten menar att den bör ses över med hänsyn till innehållet i den yrkesmässiga delen och anknytningen till övriga tandvårdsutbildningar.
  • Den så kallade Behörighetsutredningen har föreslagit att utbildningen ska förlängas från två till tre år och att Högskoleverket ska få i uppdrag att utforma förslag till en ny examensbeskrivning.

Det är bland annat mot denna bakgrund som utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag.

Regeringspartierna reserverar sig

M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna konstaterar att nästan 60 procent av tandhygieniststudenterna utbildar sig ett tredje år. Den ettåriga påbyggnadsutbildningen erbjuds dessutom vid ett stort antal lärosäten. Partierna håller därför med regeringen om att det finns goda möjligheter för de tandhygienister som önskar att gå det tredje året. Partierna menar också att nya utgifter för staten måste beredas noggrant och utgiftspåverkande beslut ska fattas inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Cecilia Persson, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 43 67.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Socialutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt måndagen den 16 december. Beslut tisdagen den 17 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Dokument

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

 

Magnus Korkala, informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000