Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 4 december 2013 klockan 10.52

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 6 december. Några av de frågor som ska diskuteras är offentliga arbetsförmedlingar, bankunionen, Post 2015-ramverket, förnybara energikällor och invasiva främmande arter.

Tid: Fredagen den 6 december klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Socialminister Göran Hägglund (KD), arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M), integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 9-10 december.

Vid mötet väntas rådet besluta om en allmän inriktning för förhandlingarna om genomförandebestämmelser för utstationeringsdirektivet, ett direktiv som handlar om vad som gäller när en utländsk tjänsteutövare skickar en arbetstagare till ett annat land för att tillfälligt utföra arbete där.

Vid mötet väntas rådet även anta en allmän inriktning om ett utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar. Rådet väntas också anta en rådsrekommendation om romsk inkludering i medlemsstaterna.

Vidare förväntas rådet presentera tillväxtstrategin för 2014 samt godkänna den sociala resultattavlan inom ramen för Europa 2020. Resultattavlan visar bland annat på mycket stora skillnader i den sociala utvecklingen mellan nord och syd inom EU. Rådet väntas även godkänna en rapport från sysselsättningskommittén.

Rådet väntas också anta slutsatser rörande åtaganden enligt FN:s handlingsplan för jämställdhet som antogs i Peking 1995, den så kallade Pekingplattformen.

Vid mötet väntas rådet även anta slutsatser gällande moderna, flexibla och hållbara hälso- och sjukvårdssystem.

Ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin)

Finansmarknadsminister Peter Norman (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 10 december.

Rådet väntas enas om hur man ska ställa sig i förhållande till Europaparlamentets position i pågående förhandlingar dels om ett gemensamt regelverk för rekonstruktion av banker, dels nya regler för insättningsgarantin som ska skydda kunderna om en bank kommer på obestånd.

Vid mötet väntas likaså rådet anta en allmän inriktning om en gemensam avvecklingsmekanism av banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersföretag i kris i de medlemsstater som deltar i bankunionen.

Rådet väntas också nå en politisk överenskommelse om ett reviderat sparandedirektiv. Syftet med förslaget är att göra det möjligt att effektivt beskatta inkomster från sparande som personer har i andra medlemsstater i enlighet med lagstiftningen i deras eget land.

Under mötet kommer vidare en diskussion att föras om en ny förordning som ska göra det möjligt att ge stöd till icke-euroländer som har problem med sin betalningsbalans.

Kopplat till uppförandekoden om företagsbeskattning väntas rådet även anta slutsatser om en rapport om en granskning av olika skatteåtgärder.

På agendan står även diskussioner om kommissionens rapport om makroekonomiska obalanser 2014 och den årliga tillväxtrapporten 2014.

Rådet väntas även anta rekommendationer och beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Utrikes frågor (utveckling)

Biståndsminister Hillevi Engström (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor (utveckling) den 12 december.

Vid mötet väntas rådet diskutera EU:s prioriteringar inom Post 2015-ramverket.

Rådet väntas även föra diskussioner om kommissionens rapport om EU:s genomförande av samstämmighet för utveckling (Policy Coherence for Development, PCD).

Biståndsministrarna väntas också diskutera EU:s uppdaterade utvecklingspolitik (Agenda for Change, AfC).

På agendan står vidare en orienteringsdebatt om EU:s samlade ansats (Comprehensive approach, CA).

Rådet väntas även diskutera den senaste tidens händelseutveckling i Kongo samt implementeringen av ramavtalet för fred, säkerhet och utveckling i Kongo och regionen.

Transport, telekommunikation och energi (energi)

Energiminister Anna-Karin Hatt (C) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi (energi) den 12 december.

Vid mötet väntas rådet nå en politisk överenskommelse om ändringar i direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och i direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Rådet väntas också godkänna två rapporter om den inre marknaden för energi och EU:s externa energipolitik.

Miljö

Miljöminister Lena Ek (C) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för miljö den 13 december.

Vid mötet väntas rådet hålla en riktlinjedebatt om förslaget till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Rådet väntas också föra en diskussion om förslaget till förordning om mätning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54