Pressmeddelande

Ja till nya JAS, men nej till nedläggning av Swedec

Publicerat: 29 november 2012 klockan 00.00

Försvarsutskottet säger ja till regeringens förslag om uppgradering av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Däremot säger utskottet nej till regeringens förslag om att lägga ner Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag om att ha kvar Swedec.

Regeringens förslag om budgetanslag till försvaret och samhällets krisberedskap för 2013 ger bland annat regeringen rätt att under 2013 besluta om uppgradering av JAS 39 Gripen. För att skapa utrymme för uppgraderingen ökas anslaget med 300 miljoner kronor per år under 2013–2014 samt med 200 miljoner kronor för åren därefter. Regeringen får rätt att under 2013 besluta om beställning av försvarsmateriel och anläggningar för totalt 70 miljarder kronor för perioden 2014–2027, inklusive de beställningar som redan gjorts. Här ingår beställningarna för JAS 39 Gripen. Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att uppgradera JAS. Enligt Miljöpartiet visar regeringens agerande att JAS-projektet inte handlar om säkerhetspolitik utan om ett industriprojekt som ska gagna Saab. Vänsterpartiet menar att uppgraderingen av JAS är för dyr och att regeringen inte har berett förslaget tillräckligt grundligt.

Utskottet vill ha årlig redovisning om JAS

Utskottet anser att riksdagen varje år bör få underlag för att kunna följa upp det beslut som nu fattas om uppgraderingen av JAS 39 Gripen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partierna utgår ifrån att Försvarsmakten och regeringen fortlöpande redovisar den ekonomiska utvecklingen av JAS-projektet för riksdagen.

Ingen besparing att lägga ner Swedec

Regeringen vill att Swedec läggs ner vid utgången av 2012 och inordnas i Göta ingenjör-regemente Ing 2. Utskottet håller inte med, utan menar att Swedec på ett kostnadseffektivt sätt kan samordna den humanitära minröjningen. Enligt utskottet skulle det inte heller innebära någon besparing under 2013 att lägga ner Swedec. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag. I och med detta säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna och delvis ja till motionsförslag från Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Bakom förslaget står S, MP, SD och V.

M, FP, C och KD reserverar sig mot utskottets förslag.

Utskottet vill upprepa tidigare tillkännagivanden

Utskottet föreslår även två tillkännagivanden som är upprepningar från 2011. Då gav riksdagen regeringen i uppdrag att redovisa materielinvesteringar mer utförligt från och med budgetpropositionen för 2013. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett nytt tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till motionsförslag från MP och SD.

2011 gav riksdagen också regeringen i uppdrag att på nytt föra in anslaget för frivilligorganisationerna i statsbudgeten. Regeringen vill vänta med att återinföra anslaget tills verksamheten har utvärderats. Utskottet anser fortfarande att anslaget bör föras in i budgetpropositionen. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att göra detta i budgetpropositionen för 2014. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till ett förslag från V. Bakom båda förslagen står S, MP, SD och V.

Regeringspartierna tycker inte att nya tillkännagivanden behövs

M, FP, C och KD reserverar sig mot förslagen till upprepade tillkännagivanden. När det gäller beslutsunderlag för materielinvesteringar konstaterar partierna att regeringen redan 2011 fått ett uppdrag av riksdagen. Regeringen har redogjort för beredningen av ärendet och har för avsikt att återkomma till riksdagen. Därför behövs inget tillkännagivande. Regeringspartierna vill också vänta med att återinföra anslaget till frivilligorganisationerna i statsbudgeten. Partierna vill utvärdera både frivilligverksamheten och den nuvarande bidragsmodellen innan någon ändring görs.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Ulf Birath, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 41 50.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Försvarsutskottet ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 6 december.

Dokument

Johanna Blomqvist Informationsenheten,, 08-786 47 34, 020-349 00 00