Pressmeddelande

Utrikesutskottet vill reformera utvärderingen av biståndet

Publicerat: 27 november 2012 klockan 00.00

Sju partier i utrikesutskottet är överens om att utvärderingen av svenskt bistånd behöver reformeras. Regeringen förbereder en omstrukturering av myndigheten Sadev, och utskottet vill att regeringen samråder med riksdagen. Utskottet föreslår också att riksdagen ändrar i regeringens budgetförslag. Ett anslag för avveckling av Sadev ersätts av ett nytt anslag som ska få användas för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Sverigedemokraterna reserverar sig.

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, Sadev, är en av två myndigheter som ska utvärdera det svenska biståndet. Sida utvärderar det bistånd som myndigheten själv ansvarar för medan Sadev ska utvärdera alla delar av biståndet.

Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en översyn av utvärderingen av biståndet. Statskontoret ansåg att Sadev inte motsvarat förväntningarna på att producera relevanta utvärderingar av hög kvalitet och rekommenderade en omstart av myndigheten. Regeringen har beslutat om avveckling av Sadev och föreslår i budgetpropositionen pengar för detta.

När det gäller Sadev finns det en samsyn i utrikesutskottet om behovet av att reformera utvärderingen av svenskt bistånd. Utskottet anser att det är mycket viktigt att det finns en fristående utvärderingsfunktion med ett stort mått av oberoende. Det finns en bred politisk majoritet om vikten av att utvärdera hur biståndet genomförs och vilka långsiktiga effekter det har. Det finns också en bred politisk majoritet om att utvärderingsverksamheten ska ha kvalitet och att den ska ge ett relevant beslutsunderlag.

Regeringen bör sträva efter en bred politisk enighet

Regeringen förbereder en omstrukturering från Sadev till en ny och mer ändamålsenlig utvärderingsfunktion. Utskottet vill att regeringen skyndsamt samråder med riksdagen om detta. Regeringen bör sträva efter en bred politisk enighet kring den framtida verksamhetsutformningen. Det är enligt utskottet viktigt att det inte uppstår något glapp i utvärderingsverksamheten under övergången. Utskottet utesluter inte att en framtida utvärderingsverksamhet kan placeras i Karlstad.

Regeringens budgetproposition innehåller ett anslag för avveckling av Sadev. Utskottet föreslår att detta anslag ersätts av ett nytt anslag för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Utskottet gör sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna reserverar sig

SD reserverar sig och menar att utskottsmajoriteten inte tydligt tar ställning till förmån för en omstart för Sadev. Partiet anser att de problem som har identifierats vid Sadev ska åtgärdas och rollen som oberoende utvärderingsmyndighet ska stärkas. Men partiet kan inte se att de problem som har funnits utgör en tillräcklig grund för en avveckling av Sadev.

För mer information

Faktafrågor: Ring Eva Kvarfordt, föredragande i utrikesutskottet, telefon 08-786 42 31.

Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Utrikesutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 december. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000