Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 21 november 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 23 november. Några av de frågor som ska diskuteras är nya beslutsregler för handelspolitiken, europeiska ungdomars situation och användning av mjölksyra på slaktat nötkött.

Tid: Fredagen den 23 november klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Handelsfrågor

Handelsminister Ewa Björling ska samråda med nämnden inför utrikesrådets möte om handelsfrågor den 29 november.

Handelsministrarna ska diskutera kommissionens förslag till ändrade beslutsregler för handelspolitiken. Regeländringarna är en anpassning till Lissabonfördraget. Ministrarna ska även diskutera ett förslag till förordning om det ekonomiska ansvaret vid investeringstvister mellan investerare och EU eller ett medlemsland.

Rådet väntas diskutera och eventuellt besluta om kommissionens mandat att inleda förhandlingar om frihandelsavtal med Japan. Rådet väntas även diskutera de pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med Kanada och Singapore.

På dagordningen står en diskussion om länderna i Södra Medelhavsområdet och EU:s erbjudanden till Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien att ingå djupgående och omfattande frihandelsavtal. Rådet kommer att diskutera handelsrelationerna med Ryssland och Kina under lunchen.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Utbildningsminister Jan Björklund, statsrådet Nyamko Sabuni och kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth ska samråda med nämnden inför rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 26-27 november.

Utbildningsministrarna väntas anta slutsatser om dels läs- och skrivkunnighet, dels utbildningens bidrag till ekonomisk återhämtning, tillväxt och sysselsättning. Vidare väntas de nå en politisk överenskommelse om en rekommendation gällande validering av icke-formellt och informellt lärande. De väntas också hålla en riktlinjedebatt om förbättrad lärarkvalitet och höjd lärarstatus.

Kulturministrarna väntas anta en allmän riktlinje i vissa delar om ett stödprogram för den kreativa och kulturella sektorn för perioden 2014-2020. Vidare väntas de anta slutsatser om dels kulturpolitisk styrning, dels en europeisk strategi för ett bättre Internet för barn. De kommer också att hålla en riktlinjedebatt om hur myndigheter och näringsliv tillsammans kan bidra till att göra Internet bättre och säkrare för barn.

Ungdomsministrarna väntas anta en resolution om ungdomars möjlighet att diskutera och föra fram synpunkter på prioriterade frågor inom EU-samarbetet. De väntas också anta EU:s så kallade ungdomsrapport som ger en övergripande beskrivning av ungdomars situation inom unionen. Vidare väntas ministrarna anta slutsatser om deltagande och social integration av ungdomar, särskilt ungdomar med invandrarbakgrund. En riktlinjedebatt kommer också att hållas om social integration med anledning av den ökade rörligheten bland ungdomar.

Idrottsministrarna väntas anta slutsatser om dels stärkta faktaunderlag för beslutsfattande om idrottspolitik, dels om fastställande av en strategi mot fusk med sportresultat. Rådet ska också utse tre nya ledamöter till internationella antidopningsbyrån Wadas stiftelsestyrelse. Vidare väntas rådet anta slutsatser om hur hälsofrämjande fysisk aktivitet kan underlättas samt hålla en riktlinjedebatt om ett förslag om en årlig europeisk vecka för idrott.

Jordbruk och fiske

Statssekreteraren Magnus Kindbom ska samråda med nämnden inför jordbruks- och fiskerådet den 28-29 november.

Vid mötet ska rådet ta ställning till ett förslag om att godkänna användning av mjölksyra på slaktat nötkött för att minska förekomsten av mikroorganismer på det.

På dagordningen står fyra lagstiftningsförslag för jordbrukspolitikens inriktning efter 2013. Det rör sig om den samlade marknadsordningen, fördelningen av direktstöd, landsbygdsutveckling samt förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Rådet väntas komma överens om förslagen i vissa delar.

Rådet väntas nå en politisk överenskommelse om fastställandet av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för vissa djuphavsbestånd under åren 2013-2014. På dagordningen står också förhandlingarna med Norge om nästa års fiskekvoter och övriga regler för fisket på gemensamma och gemensamt förvaltade bestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97