Pressmeddelande

Scenkonstallianserna ger trygghet men behöver följas upp bättre

Publicerat: 15 mars 2012 klockan 00.00

Kulturutskottet har låtit utvärdera de så kallade scenkonstallianserna som ska ge ökad ekonomisk trygghet för frilansande scenkonstnärer. Utvärderingen visar att verksamheten i stora drag uppfyller sitt syfte men att resultaten behöver följas upp mer regelbundet. Dessutom bör kravet på att scenkonstnären ska ha arbetat inom offentligt finansierad verksamhet för att bli anställd hos någon av allianserna utredas.

Utvärderingen har genomförts av kulturutskottets uppföljningsgrupp, där en ledamot från varje parti ingår.

Scenkonstallianserna utgörs av Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen. Verksamheterna är statligt finansierade och ger ett antal professionella skådespelare, dansare och musiker anställning och lön under perioder då de saknar arbete. För att bli anställd krävs bland annat att scenkonstnären delvis har arbetat inom statligt/offentligt finansierad verksamhet.

Allianserna drivs i bolagsform och ägs av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på området. De får i år 62 miljoner kronor i statsbidrag. Verksamheten ska förutom att ge social och ekonomisk trygghet även avlasta a-kassan, utveckla arbetsförmedling, erbjuda kompetensutveckling samt stimulera konstnärlig frihet och utveckling.

Uppföljningsgruppens bedömningar och slutsatser

Uppföljningsgruppen inledde sitt arbete med utvärderingen våren 2011. Den har gjort en rad iakttagelser och bedömningar och presenterar nu ett antal slutsatser i en rapport, bland annat följande:

  • Scenkonstallianserna har på ett avgörande sätt ökat den sociala och ekonomiska tryggheten för dem som anställts. Samtidigt står många kvalificerade frilansare utanför allianserna.
  • Kravet på att ha arbetat inom statligt/offentligt finansierad verksamhet för att bli anställd kan ifrågasättas. Regeringen bör låta utreda om kravet, som har historiska skäl, fortfarande är relevant eller om det bör ändras.
  • Utvärderingsgruppen vill understryka att det är angeläget att resultatet av alliansernas verksamhet återkommande följs upp och utvärderas.
  • Statsbidraget till allianserna räknas inte upp för att kompensera för avtalade löneökningar. Staten har dock mångfaldigat sitt bidrag till verksamheterna det senaste decenniet, vilket allianserna i slutändan har tjänat på. Det finns därmed ingen orsak att i nuläget frångå huvudprincipen för pris- och löneomräkningen, PLO.
  • Alliansernas arbetsförmedlande insatser bör utvärderas systematiskt. Vidare bör de samarbeta med Arbetsförmedlingen när det är ändamålsenligt. De bör också utveckla sina kontakter med näringslivet.

För mer information

  • Andreas Carlson (KD), ordförande i arbetsgruppen, mobilnummer 073-511 70 80.
  • Liv Hammargren, utvärderare, telefonummer 08-786 49 19.

Dokument

Kulturutskottets rapport 2011/12:RFR10 Verksamheten vid scenkonstallianserna – En utvärdering

Ingeborg Granlund Informationsenheten, 08-786 57 38/020-349 000