Pressmeddelande

Lärarna behöver mer stöd för att sätta de nya betygen

Publicerat: 15 mars 2012 klockan 00.00

Regeringen bör skyndsamt se till att lärarna får ett stöd för att sätta betyg utifrån den nya betygsskalan. Det anser ett enigt utbildningsutskott och föreslår ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet grundar sig på en motion från Socialdemokraterna.

En ny betygsskala finns för skolan från årskurs 6 med sex steg som går från A till F. Betygen sätts utifrån de nationella kunskapskrav som Skolverket har tagit fram för betygsstegen A, C och E. För lärarnas arbete med bedömning och betygssättning av kunskapskraven för stegen B och D behövs det ett tydligt stödmaterial.

Utskottet har i ett tidigare tillkännagivande till regeringen påpekat att skolorna behöver en tydlig handledning för hur de ska använda betygsstegen B och D. Utskottet föreslår nu på nytt ett tillkännagivande till regeringen som innebär att regeringen bör se till att ett bedömningsstöd snabbt tas fram och görs tillgängligt där sådant material ännu inte finns.

Vidare har utbildningsutskottet gått igenom regeringens redovisning av åtgärder för en likvärdig betygssättning i grundskolan. Redovisningen visar att regeringen har gjort en rad insatser för att främja likvärdigheten vad gäller bedömning och betygssättning i grundskolan men att reformerna ännu inte har hunnit få fullt genomslag.

För mer information

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU12 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

Ingeborg Granlund Informationsenheten, 08-786 57 38/020-349 000