Pressmeddelande

Miljö- och jordbruksutskottet vill ompröva ändring av fjälljakt

Publicerat: 1 mars 2012 klockan 00.00

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen långsiktigt tryggar fjälljakten och i det arbetet omprövar en lagändring. Syftet ska vara att återgå till de tidigare reglerna. Ändringen från 2007 innebär att rätten till småviltsjakt inte längre är begränsad till personer som är bosatta i Sverige. Regeringspartierna reserverar sig.

Rennäringsförordningen ändrades den 1 juli 2007 så att rätten till småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen inte längre är begränsad enbart till personer bosatta i Sverige. Möjligheterna att begränsa jaktmöjligheterna är mycket små på grund av EU:s förbud mot diskriminering av EU-medborgare och bestämmelserna om fri rörlighet av tjänster.

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att de tidigare reglerna gjorde det möjligt att reglera jakten och vid situationer med alltför hårt jakttryck gynna de som bor i Sverige. Regeringen gjorde enligt utskottet ingen konsekvensanalys innan man ändrade reglerna. Sedan dess har Finland anmälts till EU-kommissionen för särregler som gynnar finska medborgare gentemot andra EU-medborgare. Den finska regeringen kunde, efter att ha redovisat reglerna, behålla reglerna.

Självfallet ska de svenska reglerna för upplåtelse av småviltsjakt inte hindra företag att bedriva verksamhet i Sverige i enlighet med den fria etableringsrätten i EU, menar utskottet. Svenska myndigheter kan inte ställa krav på att företag som arrangerar jakt ska vara etablerade i Sverige eller i en viss kommun.

Utskottet vill nu att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att ompröva lagändringen. Regeringen bör särskilt försäkra att ändrade föreskrifter inte strider mot den fria etableringsrätten i EU. Även EU-kommissionens svar till de finska myndigheterna bör beaktas. Också i fortsättningen bör upplåtelse av jakt kunna ske bara under förutsättning av att någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av fyra motioner från allmänna motionstiden 2011.

M, FP, C och KD reserverar sig

Regeringspartierna reserverar sig och vill att riksdagen i stället uppmanar regeringen att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att långsiktigt hållbart utveckla fjälljakten. Regeringen bör enligt partierna få i uppdrag att utreda vilka ytterligare möjligheter som finns för att stärka den regionala möjligheten till jakt och därmed på bästa sätt tillvarata i Sverige bosatta personers tillgång till småviltsjakt i fjällen.

För mer information

Ring Madeleine Holst, utskottsråd i miljö- och jordbruksutskottet, på telefon 08-786 43 28. Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000