Pressmeddelande

KU:s granskning av regeringen klar

Publicerat: 31 maj 2012 klockan 00.00

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna, ministrarnas tjänsteutövning och statliga bolag.

Här följer ett urval av KU:s iakttagelser och bedömningar i granskningsbetänkandet:

Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en EU-fråga

Arbetsmarknadsministern och regeringen agerade inte med tillräckligt eftertryck i enlighet med de råd och synpunkter som riksdagen genom utskotten och EU-nämnden lämnat till regeringen. Regeringen borde i Europeiska rådets förberedande organ tydligare ha markerat att om rådet antog slutsatser som saknade skrivningar om att motverka social dumpning skulle dessa gå emot svenska intressen. Arbetsmarknadsministern har även vid EU-nämndens samråd gjort uttalanden som har varit missvisande. Reservation: M, FP, C, KD.

Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige

Övervakningen, eller den så kallade SDU-verksamheten, blev inte känd för regeringen förrän den 4–5 november 2010. Varken regeringen eller några svenska myndigheter har godkänt övervakningen. När regeringen fick kännedom om den inledde man ett arbete med att ta reda på sakförhållandena, men arbetet avbröts när åklagaren beslutade om förundersökningar. Regeringen har visat en alltför stor passivitet i frågan, vilket till exempel kan jämföras med hur Norge hanterat en motsvarande situation. Inom polisen i Stockholms län, Säpo och Regeringskansliet har det funnits viss, om än fragmentarisk, information som kan kopplas till SDU-verksamheten. Det har också i granskningen framkommit uppgifter som borde ha nått regeringen långt tidigare än vad som nu blev fallet. Utskottet förutsätter att det görs en översyn av hur informationsutbytet mellan dessa myndigheter fungerar och vilken information som bör vidarebefordras till regeringen i denna typ av frågor. Reservation: M, FP, C, KD.

Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab

Varken regeringen eller Riksgäldskontoret har försett något annat lands regering eller myndigheter med information om den berörda affärsmannen. Varken regeringen eller Riksgäldskontoret har heller gett Säkerhetspolisen något uppdrag att granska affärsmannen. Men den dåvarande näringsministern visste på ett tidigt stadium att General Motors inte hade för avsikt att godkänna den aktuella affärsmannen som ägare till Saab. Dessa uppgifter vidarebefordrades aldrig till Riksgäldskontoret. Det kan anses anmärkningsvärt att ministern inte uppmärksammade Riksgäldskontoret på den information hon hade fått från General Motors, särskilt mot bakgrund av de stora värden som var aktuella i sammanhanget. Reservationer: M, FP, C, KD respektive SD.

Regeringens ansvar för förseningen av den nya lärarlegitimationen

De problem som uppkommit i samband med lärarlegitimationsreformen visar att viktiga delar av innehållet i beredningen inte har hållit tillräckligt hög kvalitet. Centrala frågor som det praktiska genomförandet av reformen har inte fått tillräckligt mycket utrymme. Regeringen borde även ha hört berörda myndigheter i större utsträckning innan man fattade beslut om den så kallade behörighetsförordningen. Brister i beredningsarbetet har sammantaget bidragit till att reformen inte har kunnat genomföras inom den tidsram som ursprungligen beslutades. Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och i detta avseende har regeringen brustit. Reservation: M, FP, C, KD.

Näringsdepartementets hantering av en fråga om bristande järnvägsunderhåll

Trafikverket informerade inte den ansvariga ministern om att man tecknat ett så kallat upphörandeavtal av entreprenadkontrakt om banhållning, som berättigade företaget i fråga till en viss ersättning. Regeringen och ansvariga ministrar har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar regeringen om den aktuella situationen inom sina respektive områden. Det här fallet understryker hur viktigt det är med väl fungerande kontakter mellan förvaltningsmyndigheterna och Regeringskansliet. Det kan även finnas skäl att se över hur man formulerar bemyndiganden i regleringsbrev. Reservation: M, FP, C, KD.

Dåvarande forskningsministerns hantering av en överläkare som tidigare utsetts till ledamot i en etikprövningsnämnd

När Utbildningsdepartementet informerades av nämndens ordförande om att överläkaren var misstänkt för brott fanns det anledning för departementet och den ansvariga ministern att följa händelseutvecklingen. Frågan borde dock ha hanterats på ett annat sätt. Utbildningsdepartementet kontaktade överläkaren för att framföra att det var lämpligt för henne att ta en timeout, men detta borde ha varit en fråga för nämnden och dess ordförande att hantera. Departementet borde endast ha haft kontakt med ordföranden. Om en ordförande inte tar sitt ansvar eller regeringen inte skulle vara nöjd med hur ett ärende hanteras återstår för regeringen att besluta om ett entledigande av ledamoten i fråga. Det är också viktigt att företrädare för regeringen och Regeringskansliet alltid vinnlägger sig om att vara tydliga och omsorgsfulla i sina kontakter med enskilda, och att enskilda får ett korrekt bemötande. Reservation: M, FP, C, KD.

Regeringens agerande i samgåendet mellan Posten och Post Danmark

Regeringen har inte överskridit riksdagens bemyndigande genom att aktieägaravtalet särskilt reglerar vilka sanktioner som kan komma i fråga vid ett avtalsbrott. I samband med att regeringen redogjorde för behandlingen av riksdagens skrivelser redovisade man att aktieägaravtalet har ingåtts och vid vilken tidpunkt detta skedde. Därmed har det varit känt för riksdagen att avtalet existerar. Om näringsutskottet i ett tidigare skede hade haft mer information om vad aktieägaravtalet innebär hade utskottet i förväg kunnat beakta alla de konsekvenser dess förslag om att återkalla bemyndigandet skulle få. Mot bakgrund av avtalets karaktär hade det självfallet varit önskvärt att näringsutskottet hade fått denna information efter att avtalet ingåtts.

En granskningsanmälan om Näringsdepartementets hantering av frågan om införandet av elprisområden i Sverige har bordlagts och kommer att behandlas under riksmötet 2012/13.

Så granskar KU regeringen

Konstitutionsutskottet kontrollerar att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. KU:s årliga granskning består av två delar. Den ena delen går ut på att kontrollera om ministrarna följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den delen bygger på ledamöternas KU-anmälningar. Den andra delen är en allmän granskning. KU går då igenom handlingar från Regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena. Om KU:s granskning

Mer information

  • Faktafrågor: Ring Peder Nielsen, biträdande kanslichef i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Konstitutionsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 00 00