Pressmeddelande

Konsumenterna ska kunna välja kött från djur som bedövats före slakt

Publicerat: 31 maj 2012 klockan 00.00

Det saknas inom EU stöd för krav på märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning. Det är mycket otillfredsställande, anser miljö- och jordbruksutskottet. Regeringen bör driva frågan om konsumenternas rätt att genom märkning få denna information. Utskottet vill att riksdagen gör ett tillkännagivande. M, FP, C och KD reserverar sig.

Enligt omarbetade EU-regler måste djur bedövas innan de avlivas. Kravet på bedövning gäller inte djur som slaktas med särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter. Detta under förutsättning att slakten sker i ett slakteri. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

I den svenska djurskyddslagen finns det inte några undantag för religiösa slaktmetoder som kosher- och halalslakt. I Sverige måsta alla djur bedövas före slakt. Det kommer inte att ändras när EU:s nya regler börjar gälla. Elbedövning före slakt accepteras av många av världens muslimer, och det gör att halalslakt av fjäderfän och får är möjlig i Sverige utan att man bryter mot svenska regler.

Sverige har inom EU tagit upp problemet med obedövad slakt som inte är religiöst motiverad. Regeringen menar att undantaget i EU:s regler utnyttjas på grund av ekonomiska skäl. EU-kommissionen har tagit initiativ till en undersökning om märkning av kött från djur som har slaktats utan bedövning, och resultatet ska presenteras 2013.

Behövs krafttag inom EU

Miljö- och jordbruksutskottet menar att det behövs krafttag för att se till att de regler som gäller verkligen följs inom EU. Det är mycket otillfredsställande att det inom EU saknas stöd för krav på märkning av kött från djur som har slaktats utan bedövning. Detta eftersom det är viktigt att konsumenterna kan välja kött från djur som har bedövats före slakt.

Utskottet ser EU-kommissionens undersökning som viktig i det fortsatta arbetet. Regeringen bör i detta arbete driva frågan om konsumenters rätt att genom märkning få information om köttet de köper kommer från djur som bedövats före slakt eller inte. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett sådant tillkännagivande. Ställningstagandet gjordes med anledning av en S-motion från allmänna motionstiden 2011.

M, FP, C och KD reserverar sig

Regeringspartierna reserverar sig och menar att det för närvarande inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder. De konstaterar att regeringen har agerat kraftfullt för att EU:s undantag inte ska överutnyttjas. Senast på jordbruks- och fiskerådet den 14–15 maj 2012 föreslog regeringen ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemet. Partierna hade gärna sett gemensamma krafttag och en tydlig gemensam svensk position i denna fråga. Men i stället för att ta tillfället i akt och göra verklig skillnad för djuren väljer oppositionen, enligt regeringspartierna, att genom ett tillkännagivande slå in öppna dörrar. Det är att sätta möjliga politiska poänger framför djurens välbefinnande, menar reservanterna.

För mer information

Ring Christina Malmros, föredragande i miljö- och jordbruksutskottets, på telefon 08-786 43 31. Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000