Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 23 maj 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 25 maj. På agendan står bland annat den fleråriga budgetramen, grön tillväxt och ett handelsavtal mellan EU och Kanada.

Tid: Fredagen den 25 maj klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson ska samråda med EU-nämnden inför möte i allmänna rådet den 29 maj.

Vid mötet förväntas rådet hålla en riktlinjedebatt om den fleråriga budgetramen. Vidare väntas rådet hålla diskussioner inför Europeiska rådets möte den 29 juni och G20-mötet i Mexiko den 18-19 juni.

Eventuellt kommer en diskussion också hållas om en övervakningsmekanism för Kroatien.

Konkurrenskraft

Näringsminister Annie Lööf, konsumentminister Birgitta Ohlsson, utbildningsminister Jan Björklund, civil- och bostadsminister Stefan Attefall och handelsminister Ewa Björling ska samråda med EU-nämnden inför konkurrenskraftsrådets möte den 30-31 maj.

Rådet väntas anta en allmän riktlinje om delar av förslaget till en ny förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME).

Rådet väntas anta rådsslutsatser om Europeiska innovationspartnerskap (EIP). Rådet förväntas även nå en allmän inriktning i vissa delar av förslaget till Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. En riktlinjedebatt är planerad om förslaget till direktiv om yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete.

Rådet förväntas nå en politisk överenskommelse om ett utkast till avtal om inrättande av en enhetlig patentdomstol. Rådet väntas även hålla en riktlinjedebatt om förslag till nyadirektiv om offentlig upphandling och anta riktlinjer rörande förslag till ny lagstiftning om tvistlösning vid konsumenttvister. Rådet väntas också anta slutsatser om den digitala inre marknaden och styrningen av den inre marknaden.

Handel

Handelsminister Ewa Björling ska samråda med EU-nämnden inför utrikesrådets möte om handelsfrågor den 31 maj.

På dagordningen står bland annat riktlinjedebatter om grön tillväxt och om handelns bidrag till tillväxtagendan. Vid mötet väntas också diskussion om läget vad gäller den gemensamma förstudie som föregår ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Rådet väntas också diskutera ett omfattande frihandelsavtal mellan EU och Kanada. På agendan står vidare högnivåarbetsgruppen mellan EU och USA för tillväxt och sysselsättning samt Argentinas restriktiva åtgärder på handelsområdet.

I samband med mötet väntas rådet hålla lunchdiskussioner om frihandelsavtal med Indien och EU:s handelsrelationer med Kina.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Carl B Hamilton (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 57 65.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Gergö Kisch Pressekreterare, 08-786 58 88