Pressmeddelande

Alla ska kunna ta del av OS via fria tv-kanaler

Publicerat: 10 maj 2012 klockan 00.00

Det är mycket viktigt att en så stor del av befolkningen som möjligt kan ta del av så många stora idrottsevenemang som möjligt via fria tv-kanaler. Det anser konstitutionsutskottet och vill att regeringen utreder hur en så kallad evenemangslista ska utformas. Utskottet vill också att regeringen utvärderar effekterna av att den tillåtna reklamen i radio och tv ökat till 12 minuter per timme. M, FP, C och KD reserverar sig.

Utskottet tänker på sådana evenemang som sänds någon gång per år och som intresserar en bred allmänhet, till exempel OS. Tidigare har man inte behövt upprätta en lista eftersom sportevenemang alltid sänts i kanaler som sänder fritt i hela landet. Men det har blivit allt vanligare att sporträttigheter köps av betalkanaler eller kanaler som inte når hela landet.

Den senaste tidens utveckling där stora kommersiella bolag förvärvar de exklusiva sändningsrättigheterna till stora och betydelsefulla idrottsevenemang som OS visar enligt utskottet på behovet av en evenemangslista. Utskottet vill därför att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör tillsätta en utredning för att avgöra hur en sådan lista ska utformas. Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av två S-motioner från allmänna motionstiden 2011.

Många människor störs av reklamavbrott

Radio- och tv-kanaler får i dag sända reklam under högst 12 minuter per timme mellan hela klockslag. Många människor anser att det är alltför många reklamavbrott i radio och tv och att det är störande att inte kunna ta del av program utan att bli avbruten av reklam. Konstitutionsutskottet delar denna uppfattning. I en motion föreslås nu en sänkning av annonstiden till 8 minuter.

Utskottet är inte berett att nu föreslå en sådan ändring. För att få ett djupare underlag bör regeringen göra en allsidig utvärdering av effekterna av den tidigare ändringen som innebar en ökning av annonstiden till 12 minuter. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett sådant tillkännagivande. Ställningstagandet gjordes med anledning av en MP-motion från allmänna motionstiden 2010.

M, FP, C och KD reserverar sig

Regeringspartierna reserverar sig. De påminner om att en evenemangslista inte med automatik innebär att olika listade evenemang måste sändas i en viss kanal. En lista innebär endast krav på att ett visst evenemang sänds utan kostnad i en kanal som når ut i hela landet. De konstaterar att riksdagen 1999 gett regeringen till känna att utskottet utgått från att en lista upprättas först när det finns ett behov av att på detta sätt säkerställa att de aktuella evenemangen blir tillgängliga för en väsentlig del av befolkningen. Partierna noterar att Internationella olympiska kommittén ställer krav på största befolkningstäckning för tv-företag som förvärvar sändningsrättigheterna till OS. Partierna ser därför inte att det finns behov av en evenemangslista.

När det gäller annonsreglerna för radio och tv konstaterar partierna att de senaste årens ändringar inneburit en anpassning till EU-regler. Partierna menar att de nuvarande reglerna är en rimlig avvägning mellan behovet av konkurrensneutrala regler och allmänintresset av att slippa störande annonser. Det är därför inte nödvändigt att utvärdera effekterna av den utökade reklamtiden, menar partierna.

För mer information

Ring Kristina Örtenhed, föredragande i konstitutionsutskottet, på telefon 08-786 44 21. Konstitutionsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000