Pressmeddelande

Regeringen får inte vänta för länge med att behandla riksdagens tillkännagivanden, anser KU

Publicerat: 7 juni 2012 klockan 00.00

Det är viktigt att regeringen påbörjar behandlingen av riksdagens tillkännagivanden så snart som möjligt. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen betonar detta i ett tillkännagivande. Regeringen har fortfarande inte avslutat behandlingen av ett tillkännagivande om upphovsrätten och offentlighetsprincipen som riksdagen beslutade om för mer än tolv år sedan. KU vill att regeringen återkommer i frågan inom 2012. Utskottet är enigt i båda frågorna.

KU gjorde sina ställningstaganden i samband med att utskottet behandlade regeringens årliga redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Under de senaste åren har andelen oavslutade ärenden minskat, men i år har trenden brutits och andelen ärenden som inte ännu är slutbehandlade har ökat. KU anser att det är olyckligt, i synnerhet som det totala antalet redovisade riksdagsskrivelser är lägre än tidigare år.

Viktigt att regeringens arbete inte fördröjs i onödan

Utgångspunkten bör vara att regeringen tillgodoser riksdagens tillkännagivanden, resonerar utskottet. Om regeringen inte delar riksdagens mening i en fråga och inte har för avsikt att tillgodose riksdagens önskemål bör den underrätta riksdagen om detta inom den tidsgräns som angetts i tillkännagivandet, i de fall då en sådan tidsgräns finns angiven. Regeringen bör då även redovisa varför man inte har tillgodosett tillkännagivandet. KU påminner också om att det är viktigt att regeringens beredning inte fördröjs i onödan. Långa dröjsmål skapar en osäkerhet som ofta leder till att ämnet för tillkännagivandet kommer upp på nytt i olika sammanhang i riksdagen. KU föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande betonar för regeringen att det är viktigt att arbetet med anledning av riksdagens tillkännagivanden påbörjas så snart som möjligt.

KU vill att regeringen återkommer om tolv år gammalt tillkännagivande

För mer än tolv år sedan beslutade riksdagen på förslag av KU om ett tillkännagivande som gäller upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Regeringen är ännu inte klar med behandlingen av tillkännagivandet, som rör sekretessbestämmelser för att skydda uppgifter i vissa typer av upphovsrättsligt skyddade verk. Riksdagen sa våren 2000 ja till regeringens förslag men ansåg samtidigt att lösningen var provisorisk. Regeringen fick i uppdrag att återkomma med ett förslag till permanent lösning av frågan. Sedan 2008 har regeringen varje år meddelat att den har för avsikt behandla frågan i en kommande proposition, men detta har inte skett. KU har tidigare i ett annat sammanhang uttalat att elva år inte kan anses vara en acceptabel fördröjning för behandling av ett tillkännagivande. KU föreslår nu att riksdagen i ett nytt tillkännagivande uppmanar regeringen att under 2012 återkomma med ett förslag till riksdagen.

Mer information

  • Faktafrågor: Ring Thomas Larue, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 66 67.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Konstitutionsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 00 00