Pressmeddelande

Arbetsmarknadsutskottet vill att diskrimineringslagen ska omfatta bristande tillgänglighet

Publicerat: 1 juni 2012 klockan 00.00

Arbetsmarknadsutskottet vill att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig.

Utskottet menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området.

En avgörande förutsättning är, enligt utskottet, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. De utredningar som har gjorts visar att det är svårt att beräkna merkostnaderna. Olika beräkningar utmynnar i vitt skilda analyser av de ekonomiska effekterna, men det bör inte tas till intäkt för att inte göra något alls, konstaterar utskottet.

Stora vinster för enskilda och samhället

Utskottet ser också att det finns stora vinster att göra för såväl enskilda personer som samhället i stort. Ett tillgängligare samhälle kan bidra till ökad förvärvsfrekvens, höjd utbildningsnivå och ökad delaktighet bland personer med funktionsnedsättning.

Utskottet anser att man i det fortsatta arbetet måste ta hänsyn till den betydande osäkerhet som råder. Skälighetsbedömningen och genomförandetakten är två centrala aspekter. Dessa frågor kan behöva preciseras ytterligare. Det är enligt utskottet viktigt att reformen både går ihop med god hushållning i offentlig sektor och tar hänsyn till förutsättningarna för näringslivets utveckling. Ställningstagandet gjordes på torsdagen med anledning av ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011.

M, FP, C och KD reserverar sig

Regeringspartierna reserverar sig och menar att det fortsatta arbetet i Regeringskansliet bör avvaktas. De konstaterar att det finns flera frågor, som gäller både innehåll och kostnader, som återstår att lösa. Partierna tycker därför att det är bra att regeringen fortsätter att utreda och komplettera beslutsunderlaget. En av de frågor som diskuteras är om bristande tillgänglighet enligt lag ska kunna utgöra diskriminering. Med ett genomarbetat och väl underbyggt ekonomiskt beslutsunderlag ökar förutsättningarna att bedöma konsekvenserna av olika förslag till åtgärder, menar partierna.

För mer information

Ring Gunilla Upmark, kanslichef, telefon 08–786 42 61, eller Lenita Friedenvall, föredragande, arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 42 35. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000