Pressmeddelande

Kritik mot EU-förslag om övervakning av euroländernas budgetplaner

Publicerat: 24 januari 2012 klockan 00.00

Finansutskottet har gjort en så kallad subsidiaritetsprövning av EU-kommissionens förslag med gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av euroländernas utkast till budgetplaner. Utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

EU-kommissionen presenterar i en förordning förslag om gemensamma budgetbestämmelser för euroländerna. Tanken är att det ska komplettera bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten och skärpa budgetdisciplinen.

Förslaget innebär bland annat att euroländerna ska lämna in utkast av budgetplaner till kommissionen innan de blir bindande. Om kommissionen upptäcker att de finanspolitiska skyldigheter som fastställts i den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten inte uppfylls på ett tillfredställande sätt ska den kunna begära in ett reviderat utkast. I nödvändiga fall bör kommissionen kunna avge ett yttrande om ett utkast som det aktuella eurolandet bör beakta innan det antar budgeten. På så sätt säkerställs att EU:s riktlinjer på budgetområdet integreras i euroländernas förberedande budgetarbete på ett lämpligt sätt.

Finansutskottet vill värna den nationella finanspolitiska kompetensen

Finansutskottet anser att den ekonomiska och finansiella krisen visat på att det är viktigt med ett stabilt finanspolitiskt regelverk på EU-nivån. Samtidigt måste man göra en avvägning mellan å ena sidan strikta gemensamma regler för en restriktiv finanspolitik och å andra sidan den nationella kompetensen för finanspolitiken. Utskottet anser att det i kommissionens förslag inte finns tillräckliga garantier för att värna den nationella kompetensen för finanspolitiken. Mot den bakgrunden anser utskottet att det presenterade förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Prövning av subsidiaritetsprincipen

Riksdagen får sedan 2009, liksom övriga nationella parlament inom EU, granska vissa utkast till EU-förslag utifrån subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen, innebär att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

För mer information

Kontakta Katarina Stenmark, föredragande i finansutskottet, på telefonnummer 786 42 72. Finansutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU33 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

Ingeborg Granlund Informationsenheten, 08-786 57 38/020-349 000