Pressmeddelande

Socialutskottet vill ha riktlinjer för bemanningen inom äldreomsorgen

Publicerat: 23 februari 2012 klockan 00.00

Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen för även andra grupper än demenssjuka. Det föreslår socialutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att ge Socialstyrelsen ett sådant uppdrag. Utskottet står enigt bakom det så kallade utskottsinitiativet.

Det är viktigt att alla äldre och deras anhöriga kan känna trygghet med att vården och omsorgen fungerar och håller god kvalitet, konstaterar utskottet. Utskottet har under en längre tid uppmärksammat brister och missförhållanden i äldreomsorgen.

Socialstyrelsen ser brister i bemanningen även för andra än demenssjuka

I december 2010 uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera sina nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning. Socialstyrelsen har i ett yttrande till utskottet sagt att det ofta finns brister i bemanningen i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka. De bestämmelser som nu planeras för vård och omsorg vid demenssjukdom, och som utgår från den enskildes behov, kan enligt Socialstyrelsen vara relevanta för alla som bor i särskilda boenden.

Bemanningen bör kopplas till den enskildes behov, anser utskottet

Utskottet konstaterar att det finns brister i bemanningen i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka. Utskottet gör den preliminära bedömningen att detta delvis har att göra med att det saknas en koppling mellan den enskildes individuella faktiska behov och det särskilda boendets bemanning. Det kan också handla om brister i kommunernas förmåga eller vilja att ställa krav vid upphandling eller då kommuner driver boenden i egen regi. Utskottet konstaterar att det är viktigt att kommunerna får stöd i sitt arbete och förutsättningar att bedriva äldreomsorg av god kvalitet.

Utskottet anser att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och om man anser det lämpligt utfärda föreskrifter om bemanning i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka. Föreskrifterna bör utgå från den enskildes behov. De ska inte innebära något större nytt åtagande för kommunerna utan säkerställa att kommunerna gör det socialtjänstlagen kräver. Uppdraget bör samordnas med det pågående uppdraget om organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom utan att detta uppdrag försenas. Utskottet vill att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning och vid behov förslag till åtgärder senast i november 2012.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Kirsten Dieden, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 57 48.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Socialutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 1 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Socialtskottets betänkande 2011/12:SoU11 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34