Pressmeddelande

Trafikutskottet vill att regeringen utreder järnvägssystemets organisation

Publicerat: 4 december 2012 klockan 00.00

Ett enigt trafikutskott föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en utförlig utredning av järnvägssystemets organisation. Utskottet föreslår också tillkännagivanden om nej till höjda banavgifter, tydligare principer för medfinansiering av infrastruktur och gruvnäringens transportbehov. Regeringspartierna reserverar sig när det gäller banavgifterna och medfinansieringen.

Utskottet gjorde sina ställningstaganden i samband med att man sa ja till regeringens förslag om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014–2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. Utskottet behandlade också tre skrivelser om transportinfrastruktur som regeringen har lämnat utifrån granskningar som Riksrevisionen gjort och en skrivelse om utförande av drift och underhåll. Utskottet tog även ställning till motioner från allmänna motionstiden 2012.

Järnvägssystemets organisation behöver utredas

Ett väl fungerande järnvägssystem med hög kvalitet och punktlighet är en förutsättning för att järnvägen ska bli ett attraktivare transportalternativ. Utskottet konstaterar att det svenska järnvägssystemet i alla delar inte lever upp till detta i dag. Utskottet är även oroat över de många olyckor som skett i samband med arbete på järnvägen. Man anser att det kan finnas anledning att se över uppdelningen och konkurrensutsättningen av järnvägssystemet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att grundligt utreda järnvägssystemets organisation och överväga hur järnvägssystemet bör organiseras på bästa sätt för att möta framtidens krav. Utvärderingen bör påbörjas så snart som möjligt och beakta pågående och planerade utredningar och utvärderingar. Utskottets förslag innebär att man säger ja till motionsförslag från S, MP och V. Utskottet är enigt i frågan.

Nej till höjda banavgifter

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att banavgifterna inte bör höjas under den kommande planeringsperioden. Regeringen har aviserat att man vill höja banavgifterna successivt för att finansiera driften och underhållet av järnvägsinfrastrukturen. Utskottet menar att detta skulle göra järnvägen mindre konkurrenskraftig jämfört med andra transportmedel. Utskottet anser inte heller att järnvägsnätet är i sådant skick att en höjning av avgifterna kan motiveras. Så länge järnvägen inte lever upp till rimliga krav på punktlighet och robusthet ska underhållet även finansieras genom anslag. Därmed säger utskottet ja till motionsförslag från S och V. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Man hänvisar bland annat till att riksdagen sedan tidigare ställt sig bakom regeringens planer på att successivt höja banavgifterna. M, FP, C och KD menar också att de ökade intäkterna är ett viktigt tillskott till finansieringen när det gäller att höja kvaliteten på järnvägsinfrastrukturen.

Utskottet efterlyser tydliga principer för medfinansiering

Regeringen har tidigare gett trafikverken i uppdrag att systematiskt söka medfinansiering till statlig infrastruktur, till exempel från kommuner och företag. Riksrevisionen är kritisk till regeringens medfinansieringspolitik, som enligt Riksrevisionen har varit otydligt och lett till att medfinansierade projekt kan ha fått förtur framför andra, mer lönsamma projekt. Utskottet anser inte att detta är acceptabelt. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utarbeta tydliga principer för medfinansieringspolitiken för att komma till rätta med bristerna. Förslaget bygger på motioner från S, MP, SD och V. Bakom förslaget står S, MP, SD och V.

M, FP, C och KD reserverar sig mot förslaget eftersom man anser att regeringen redan har presenterat tillräckliga åtgärder för att åtgärda de brister som Riksrevisionen påpekar. Partierna hänvisar bland annat till en ny modell för ekonomisk planering av infrastrukturen som ska göra prioriteringen mellan olika åtgärder tydligare.

Tillkännagivande om gruvnäringens transportbehov

Utskottet konstaterar att den svenska gruvnäringen för närvarande upplever en stark tillväxt som inte får hämmas av en bristfällig infrastruktur. En stor del av transporten sker nu med lastbil, vilket inte är en bra lösning. När Kaunisvaara järnmalmsgruva i Pajala kommun är fullt utbyggd kommer den att vara en av Europas största gruvor. Utskottet lyfter också Malmbanans och Bergslagsbanans betydelse för gruvnäringen. Ett enigt utskott föreslår ett tillkännagivande där riksdagen uppmanar regeringen att i sin åtgärdsplanering prioritera satsningar för att främja gruvnäringens transportbehov och att utöver den aviserade upprustningen av vägen mellan Pajala och Svappavaara skyndsamt utreda en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Förslaget bygger på motioner från S, MP, SD och V.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Mattias Revelius, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 53 81.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Trafikutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 13 december.

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning

Johanna Blomqvist Informationsenheten, , 08-786 47 34, 020-349 00 00