Pressmeddelande

Civilutskottet kritiskt till EU-förslag om könskvotering i bolagsstyrelser

Publicerat: 13 december 2012 klockan 00.00

EU-kommissionens förslag om könskvotering i styrelser för börsnoterade företag strider mot subsidiaritetsprincipen. Den anser civilutskottet och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Målet med EU-kommissionens förslag är att minst 40 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska tillhöra det underrepresenterade könet senast år 2020. För statsägda företag ska målet nås senast 2018. De företag som inte ännu uppfyller målet ska vid rekryteringen jämföra alla sökandes meriter med hjälp av klara, könsneutrala och tydliga kriterier. Om två kandidater bedöms som lika starka ska den som tillhör det underrepresenterade könet få platsen. EU-länderna ska införa sanktioner mot bolag som inte följer direktivet.

Förslaget berör cirka 5 000 börsnoterade företag inom EU. Det gäller inte små och medelstora företag som har färre än 250 anställda och en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro.

Inte förenligt med hur styrelseledamöter utses

Civilutskottet anser att det är viktigt att könsfördelningen inom det ekonomiska beslutsfattandet blir jämnare. Men EU-kommissionens förslag är inte anpassat till att aktieägarna i många EU-länder har stort inflytande över bolagsstyrningen. I Sverige utses styrelsen av ägarna på bolagsstämman. Styrelseuppdraget bygger på ett förtroende och är inte en anställning i arbetsrättslig mening. Ägarna har den yttersta makten i bolagen och kan när som helst avsätta styrelsen. EU-kommissionens förslag innebär i praktiken att styrelseledamöter utses utifrån ett arbetsrättsligt synsätt som inte går att kombinera med den svenska ordningen.

Utskottet anser inte att det finns tillräckliga skäl att införa könskvotering på EU-nivå. Varje EU-land bör själv få bestämma reglerna för hur ägarna i ett företag utser styrelseledamöter. Därför anser utskottet att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en gemensam reservation mot utskottets förslag. Partierna anser inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och vill inte ha något motiverat yttrande. Man påpekar att de åtgärder som har vidtagits för att förbättra könsfördelningen i bolagsstyrelserna varierar kraftigt mellan olika EU-länder, och att vissa länder inte har vidtagit några åtgärder alls. Enligt S och MP krävs åtgärder på EU-nivå för att målen ska uppnås.

Vänsterpartiet reserverar sig också. Man menar att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen men vill att det motiverade yttrandet formuleras på ett annat sätt. V anser att det är mycket viktigt att könsfördelningen inom det ekonomiska beslutsfattandet blir jämnare men att åtgärderna inte ska vidtas på EU-nivå. Det är varje EU-lands uppgift att ta initiativ till att åstadkomma en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Monica Hall, kanslichef i civilutskottet, telefon 08-786 43 08.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 19 december.

Dokument

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 00 00