Pressmeddelande

Miljö- och jordbruksutskottet vill se allmän jakt på skarv

Publicerat: 12 april 2012 klockan 00.00

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig.

Utskottet konstaterar att Sverige har haft en mycket kraftig ökning av skarv under de senaste åren. Ökning har medfört att fågelarten numera häckar i stora delar av vårt land. Skälen till den snabba ökningen är flera. En orsak är övergödning som har lett till mer tillgänglig föda i Östersjön.

Skarven har en stor negativ inverkan på naturen och är även en betydande konkurrent till yrkesfisket, menar utskottet. Exempel på detta finns på många ställen utefter landets kust. Hela öar har blivit förstörda av skarvens spillning och häckning. Mark med högt naturvärde som i många fall avsatts som naturvårdsområde har blivit förstörd.

Allmän jakt på skarv är inte tillåten enligt ett EU-direktiv om bevarande av vilda fåglar. Men det finns en viss möjlighet till undantag från reglerna, och länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt på skarv, till exempel för att förhindra allvarlig skada.

Utskottet anser att Sverige bör verka för att allmän jakt på skarv införs inom ramen för en översyn av EU:s fågeldirektiv. Utskottet vill att riksdagen gör ett sådant tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en S- och en C-motion från allmänna motionstiden 2011.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig gemensamt. Partierna konstaterar att EU:s regler ger möjlighet till skyddsjakt på bland annat skarv. Samtidigt pågår arbete när det gäller frågan om skarv både i Sverige och inom EU. Mot bakgrund av detta är partierna inte beredda att föreslå att allmän jakt på skarv i Sverige införs.

För mer information

Ring Anna-Lena Kileus, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, på telefon 08-786 43 29. Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000