Pressmeddelande

Ny uppföljningsrapport om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft

Publicerat: 16 september 2011 klockan 00.00

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har följt upp statens insatser för biologisk mångfald i rinnande vatten i samband med vattenkraft, vattenreglering och dammar.

Uppföljningen visar att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden i rinnande vatten negativt och att frågor om bl.a. fiskvägar och omprövningar av vattendomar har diskuterats under lång tid. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp konstaterar att miljökvalitetsmålet om levande sjöar och vattendrag inte har nåtts. Riksdagens miljömål är viktiga styrinstrument, och det är viktigt att målkonflikter hanteras.

I miljö- och jordbruksutskottets uppföljning slås det fast att det är viktigt att insatser görs av verksamhetsutövarna och att de ges tillräckliga motiv för att arbeta med biologisk mångfald i vattendragen. Samtidigt finns det behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen och att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna. Det är vidare viktigt att uppmärksamma det kompetens- och resursbehov som finns på myndigheterna för att säkerställa att goda resultat uppnås.

I uppföljningen konstateras att det saknas fiskvägar vid många vattenkraftverk, varför det är angeläget med förstärkta insatser för restaurering av vattendrag och fiskevård. Det är viktigt med en långsiktig finansiering och att resultatet av genomförda insatser följs upp och utvärderas samt redovisas till riksdagen. Vidare behövs det ett intensifierat arbete med bl.a. tillsyn och omprövning av vattendomar för att bevara och återskapa biologisk mångfald i rinnande vatten. En fortsatt utveckling av vattenförvaltningen är viktig när det gäller vattenkraftsrelaterade frågor.

Öppen utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft

Med anledning av uppföljningen håller utskottet en öppen utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft tisdagen den 4 oktober 2011. Syftet med utfrågningen är att få ytterligare kunskap om möjligheter att bevara och återskapa biologisk mångfald i samband med vattenkraft. Utskottet avser därefter att behandla frågan i samband med beredningen av budgetpropositionen.

För mer information

Kontakta ledamöterna i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp:

Irene Oskarsson (KD), ordförande
Per Åsling (C)
Nina Lundström (FP)
Jan-Olof Larsson (S)
Åsa Romson (MP)
Jens Holm (V)
Linda Arvidsson Wemmert (M)
Josef Fransson (SD)

Dokument

Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR1 Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft – En uppföljning 

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54