Pressmeddelande

KU-förslag om ökad insyn i hovets verksamhet

Publicerat: 22 november 2011 klockan 00.00

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen ska göra två så kallade tillkännagivanden till regeringen. Det ena handlar om hovets redovisning av hur det använder statens pengar och det andra handlar om att säkra medel för djurskyddskontroller 2012. Utöver detta säger utskottet nej till motioner om lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering.

KU föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 123,5 miljoner kronor i budgetanslag till Kungliga hov- och slottsstaten 2012. Utskottet vill samtidigt att regeringen ser över överenskommelsen med riksmarskalksämbetet från 2005 om att hovet varje år ska redovisa hur anslagen använts. Översynen bör verka för en ökad insyn i hovstaten men samtidigt respektera statschefens privata sfär, framhåller KU. Den ska inte ändra den konstitutionella ordningen. Bakom ställningstagandet, som grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och delvis Vänsterpartiet, står S, MP, V och SD.

Medel för fortsatt god djurskyddskontroll

Länsstyrelserna tog över djurskyddskontrollerna från kommunerna 2009. Även om de flesta omställningsproblem har rättats till återstår vissa problem som bland annat rör de administrativa systemen. Av regeringens budgetproposition framgår det att avsikten är att insatserna för djurskyddskontroller ska uppgå till 25 miljoner kronor 2012. KU konstaterar dock att regeringen endast föreslagit 15 miljoner kronor i budgetpropositionen. Ett enigt utskott föreslår därför att regeringen får i uppdrag att rätta till felet, till exempel i samband med vårändringsbudgeten, för att säkerställa goda djurskyddskontroller.

Nej till lagförslag om insyn i partiers finansiering

Konstitutionsutskottet säger nej till motioner från MP, V, FP och S som går ut på att regeringen ska återkomma med lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering. KU konstaterar att samtliga riksdagspartier avser att diskutera en ny överenskommelse kring partifinansieringen och utskottet vill inte föregripa resultatet av dessa diskussioner. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet eftersom de anser att det finns majoritet bland riksdagens ledamöter för lagstiftning i frågan om redovisning av bidrag till partier.

Socialdemokraterna hade även föreslagit i en motion att nivån på partistödet borde ses över eftersom det var länge sedan det höjdes. Utskottet förutsätter att regeringen fortlöpande beaktar i vilken utsträckning inflationen urholkar stödet och säger därför nej till Socialdemokraternas förslag.

För mer information

Kontakta Thomas Larue, föredragande i konstitutionsutskottet, på telefonnummer 08-786 66 67 Konstitutionsutskottets ledamöter

Planerad debatt och beslut

Onsdagen den 7 december. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ingeborg Granlund Informationsenheten, 08-786 57 38/ 020-349 000