Pressmeddelande

EU:s globaliseringsfond strider mot subsidiaritetsprincipen

Publicerat: 22 november 2011 klockan 00.00

EU-kommissionen vill förlänga EU:s globaliseringsfond till 2014–2020. Fonden ska hjälpa uppsagda arbetstagare som drabbats av globaliseringen. Arbetsmarknadsutskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) och vill att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Socialdemokraterna reserverar sig och menar att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Globaliseringsfonden startade 2007 för att hjälpa arbetstagare som blivit uppsagda på grund av strukturella förändringar i världshandeln. Arbetstagarna ska få stöd för att underlätta deras snabba återinträde på arbetsmarknaden. Senare har det bestämts att fonden även ska kunna ge stöd till arbetstagare som sagts upp på grund av en allvarlig störning i den lokala, regionala eller nationella ekonomin till följd av en oförutsedd kris. Kommissionen vill nu också utvidga fondens målgrupp, bland annat till att inkludera jordbrukare som påverkas av EU:s handelsavtal. 

Den svenska regeringen tycker att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Arbetsmarknadsutskottet håller med och påminner om att alla dåvarande riksdagspartier var emot fonden från början. 

Utskottet menar att varje EU-land självt kan uppnå målet med fonden. Länderna har huvudansvaret och de främsta instrumenten för sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. EU:s roll bör enbart vara stödjande och kompletterande. Det är, enligt utskottet, en viktig princip att varje land inom ramen för EU-rätten har möjlighet att värna och utveckla sina respektive modeller för arbetsmarknaden. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Bakom ställningstagandet står allianspartierna, MP, SD och V. 

Socialdemokraterna reserverar sig

Socialdemokraterna menar att utskottets uppgift inte är att nu ta ställning i sak till EU-kommissionens förslag, utan enbart pröva om det går emot subsidiaritetsprincipen. Partiet konstaterar att EU-länderna möter betydande utmaningar på arbetsmarknaden och att helt andra och mer omfattande insatser behövs än vad som förekommer i dag. Det är av avgörande betydelse att EU-ländernas respektive arbetsmarknadsmodell respekteras och att den svenska modellen inte inskränks utan stärks, menar man. Partiets slutsats är att förslaget om globaliseringsfonden, på samma sätt som förslaget om Europeiska socialfonden, är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

För mer information

Ring Lise Donovan, föredragande i arbetsmarknadsutskottet, på telefon 08-786 50 35. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 november. Debatten sänds via webb-tv. 

Mer om ärendet

EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020), KOM (2011) 608 slutlig (pdf, nytt fönster)

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM27 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020)

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2011/12:AU3 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) 

Magnus Korkala Informationsenheten, telefon 08-786 40 79, 020-349 000