Pressmeddelande

EU-förslag om skatt på finansiella transaktioner strider mot närhetsprincipen

Publicerat: 16 november 2011 klockan 00.00

EU-kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner strider mot subsidiaritetsprincipen, också kallad för närhetsprincipen. Det anser skatteutskottet och vill att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Enligt kommissionens förslag ska skatten tas ut på handel med aktier, obligationer och andra finansiella instrument mellan banker och andra finansinstitut. Skatten ska inte omfatta transaktioner som rör hushållen eller små och medelstora företag.

Förslaget syftar till att skapa en harmonisering av medlemsländernas skatter på finansiella transaktioner för att få en väl fungerande inre marknad. Avsikten är också att skapa en ny inkomstkälla med målet att gradvis ersätta nationella bidrag till EU:s budget och därigenom minska trycket på EU-ländernas budgetar.

Skatteutskottet anser att förslaget går för långt i subsidiaritetshänseende när skatten på transaktioner ska användas till att öka EU:s intäkter inom ramen för EU:s egna medel. Utskottet framhåller att grundprincipen om skattesuveränitet för medlemsländerna måste värnas och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Bakom ställningstagandet står M, FP, C, KD och SD.

Reservationer från S, MP och V

Socialdemokraterna anser att beskattningen av den finansiella sektorn bör förbättras och är öppna för att pröva en skatt på finansiella transaktioner. Partiet menar dock att förslaget är alltför långtgående i subsidiaritetshänseende när transaktionsskatten används för att skapa en ny inkomstkälla av egna medel för unionen.

Miljöpartiet och Vänsterpartiets framför i sin reservation uppfattningen att den finansiella marknaden är underbeskattad. Partierna vill att ett beslut om en skatt på finansiella transaktioner tas på EU-nivå och att själva beskattningen genomförs på nationell nivå.

För mer information

Kontakta Anna Wallin, skatteutskottets kanslichef, på telefonnummer 08-786 42 95. Skatteutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 november. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Skatteutskottets utlåtande 2011/12:SkU12 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner

Ingeborg Granlund Informationsenheten, 08-786 57 38/ 020-349 000