Pressmeddelande

Regler för datalagring bör godkännas av riksdagen

Publicerat: 8 mars 2011 klockan 00.00

Justitieutskottet säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv, men utskottet vill att föreskrifter som regeringen utfärdar ska prövas av riksdagen. Regeringspartierna reserverar sig mot detta.

EU-direktivet gäller lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Syftet är att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och allmänna kommunikationsnät i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott.

Regeringens föreskrifter ska prövas av riksdagen

Majoriteten i justitieutskottet anser att föreskrifter som regeringen får utfärda om datalagring ska godkännas av riksdagen. Föreskrifterna kommer bland annat att få betydelse för lagringsskyldighetens omfattning, och därmed också för mängden uppgifter som kommer att lagras, menar utskottet. Detta betyder att föreskrifterna kan få betydelse för hur stort intrång som kommer att ske i enskilda personers integritet. Därför föreslår utskottet att de förordningar som regeringen utfärdar ska prövas av riksdagen. Därmed håller justitieutskottet med konstitutionsutskottet, som har lämnat samma förslag i ett yttrande. Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Flera reservationer mot utskottets förslag

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot den ändring utskottet gjort i regeringens förslag. Det finns en paragraf i regeringsformen om att regeringens föreskrifter kan prövas av riksdagen, men partierna anser att den ska användas endast i undantagsfall. Regeringspartierna hänvisar också till ett yttrande från trafikutskottet, som anser att den detaljerade regleringen kring lagringen av trafikuppgifter bör ske i förordning. På så sätt blir det lättare att följa den snabba tekniska utvecklingen på området. Det är också bråttom att få fram en förordning om lagringskravet, påpekar partierna.

Utskottets betänkande innehåller också andra reservationer. MP och V reserverar sig mot att utskottet säger ja till regeringens förslag om att genomföra datalagringsdirektivet. De menar att regeringens analys av den nya lagens konsekvenser är bristfällig, och att det finns stor risk för att de lagrade uppgifterna missbrukas. Partierna ifrågasätter också om datalagring är ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet. MP vill dessutom att regeringen agerar inom EU för att riva upp eller omförhandla direktivet.

SD reserverar sig mot tre punkter i förslaget till hur direktivet ska genomföras. Partiet vill inte att trafikuppgifter lagras utanför Sverige. Dessutom vill SD införa en ny bestämmelse om grovt dataintrång och förlänga lagringstiden från sex månader till ett år.

För mer information

Ring Pernilla Flanck Zetterström, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 43 20.

Justitieutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU14 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 000