Pressmeddelande

Utskottsinitiativ om stödet till icke-statliga kulturlokaler

Publicerat: 15 mars 2011 klockan 00.00

Museer, teatrar och konsertlokaler som inte tillhör staten kan få stöd från Boverket för bland annat om- och nybyggnad. Kulturutskottet konstaterar att stödet till de icke-statliga kulturlokalerna inte utnyttjas fullt ut. Följden blir att projekt fördröjs eller inte kan genomföras. Ett enat utskott vill därför att riksdagen ber regeringen att snabbt återkomma med förslag på en lösning som innebär att stödet kan användas som det var avsett.

Bidraget till de icke-statliga kulturlokalerna ges för bland annat om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer samt teater- och konsertlokaler. För att pengarna ska utbetalas krävs dels att beslut om bidraget har fattats innan det aktuella projektet påbörjats, dels att medel ska betalas ut först när arbetet är avslutat.

Anslaget till icke-statliga kulturlokaler uppgår under 2011 till 9,9 miljoner kronor. Boverket har i februari 2011 endast beviljat bidrag på 1,6 miljoner till fem icke-statliga kulturlokaler. I samtliga fall gäller det projekt som medför utbetalning i år. Övriga ansökningar har fått avslag eftersom projekten skulle medföra utbetalning efter 2011 och eftersom det inte finns något bemyndigande. Ett bemyndigande skulle ge Boverket rätt att göra åtaganden som medför utgifter under senare budgetår.

Utskottet menar att stödet skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv runtom i hela landet. Stödet är många gånger också ett villkor för lokal och regional medfinansiering. Ändå används stödet till de icke-statliga kulturlokalerna inte fullt ut. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag på en lösning för hur stödet till icke-statliga kulturlokaler ska kunna användas för avsett ändamål.

För mer information

Ring Ann Aurén, kanslichef i kulturutskottet, telefon 08-786 4269, eller Karin Josephson, föredragande i kulturutskottet, telefon 08-786 57 56.

Kulturutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 6 april. Debatten sänds via webb-tv.

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000