Pressmeddelande

Justitieutskottet vill inte se fler nedläggningar av domstolar

Publicerat: 1 mars 2011 klockan 00.00

Domstolsverket har skickat ut ett förslag på remiss där det föreslås att fyra tingsrätter slås samman med andra domstolar. Nu vill justitieutskottet i ett utskottsinitiativ att riksdagen meddelar regeringen att förändringarna av tingsrättsorganisationen inte får innebära nedläggning av fler domstolar. Utskottsledamöterna från regeringspartierna reserverar sig.

Organisationen av tingsrätterna har genomgått omfattande förändringar den senaste tolvårsperioden. Sedan 1999 har antalet tingsrätter minskat från 96 till 48. Domstolsverkets förslag innebär att tingsrätterna i Eksjö, Hässleholm, Mora och Norrtälje slås samman med tingsrätterna i Jönköping, Kristianstads, Falun respektive Attunda. Förslaget berör några av de tingsrätter som tidigare ansvarade för den fastighetsrättsliga inskrivningsverksamheten.

Färre tingsrätter leder till sämre service

Utskottsmajoriteten, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, menar att Domstolsverkets förslag kan leda till sämre tillgänglighet och sämre service för medborgarna. Kraven på en effektiv organisation av tingsrätterna, med hög kvalitet i dömandet samt tillgänglighet, servicenivå och säkerhet uppnåddes redan vid förändringarna som skedde mellan 1999 och 2006. Dessutom ökar tillflödet av ärenden, vilket talar mot en ytterligare minskning av antalet domstolar.

M, FP, C och KD anser att initiativrätten används felaktigt

Utskottsledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partiernas utskottsledamöter menar att det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten använder utskottets initiativrätt på ett sätt som inte motsvarar vad konstitutionsutskottet avsåg när initiativrätten infördes. I det aktuella läget är Domstolsverkets förslag fortfarande ute på remiss och inget färdigt förslag har kommit in till riksdagen eller regeringen.

För mer information

Ring Johan Linander (C), vice ordförande i utskottet, på telefon 070-268 96 01, samt Mattias Jonsson (S), på telefon 070-546 44 49.

Justitieutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Ingen dag för debatt och beslut är bestämd.

Mer om ärendet

Justitieutskottet betänkande 2010/11:JuU27 Tingsrättsorganisationen

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000