Pressmeddelande

KU:s granskning av regeringen klar

Publicerat: 31 maj 2011 klockan 00.00

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. KU har totalt behandlat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om ministrarnas tjänsteutövning, handläggning av regeringsärenden, regeringens förhållande till riksdagen, regeringens ansvar för myndigheter och internationella avtal.

Här följer ett urval av resultaten i granskningsbetänkandet:

Förhandsprövning av nya programtjänster inom public service

KU konstaterar att regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster hos public service-företagen inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud. Det ekonomiska stödet som public service-företagen får kan förenas med vissa villkor, så kallade anslagsvillkor, som regeringen beslutar om. Men villkoren måste samtidigt ha stöd i de allmänna riktlinjer som har beslutats av riksdagen. KU ifrågasätter om så har varit fallet när det gäller förhandsprövningen. Det faktum att förhandsprövningen ska innehålla en bedömning av tjänstens påverkan på marknaden nämndes inte i regeringens proposition eller i den bakomliggande utredningen. Utskottet anser även att det kan ifrågasättas om det villkoret går att kombinera med public service-företagens oberoende ställning. Reservation: M, FP, C, KD

Avtal om svavelutsläpp i Östersjön

KU menar att överenskommelsen förefaller ha skötts i enlighet med gängse rutiner på området. Men granskningen visar att regeringen aldrig gjort något ställningstagande om överenskommelsen. Utskottet anser att det är otillfredsställande med en ordning som innebär att Sverige, med regeringen som part, kan ingå och bli folkrättsligt bundet av en internationell överenskommelse utan att regeringen tar ställning till avtalets innehåll och frågan om den svenska bundenheten. Diarieföringen och dokumentationen i Regeringskansliet har också varit bristfällig. Förseningen av publiceringen av det aktuella avtalet framstår även den som orimlig.

Hanteringen av datalagringsdirektivets genomförande

Enligt den så kallade lojalitetsprincipen har EU-länderna en skyldighet att bland annat ta till alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av EU-institutionernas akter. Men genomförandet av direktivet hade enligt utskottet varit juridiskt möjligt utan samordning med frågan om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till de lagrade uppgifterna. Konsekvensen av att regeringen bedömde att genomförandet av direktivet borde övervägas i ett bredare sammanhang blev att direktivet inte hann genomföras inom den föreskrivna tiden. Utskottet understryker också vikten av att regeringen i förhandlingar om direktiv där den personliga integriteten berörs noggrant överväger behovet av att kräva längre tid för genomförande.

Jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket

KU anser att tydliga fel har begåtts. De uppgifter som förekommit om att jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnat ett uppdrag till Jordbruksverket stämmer inte. Verket hade redan påbörjat sitt arbete i frågan. Felaktiga uppgifter har därmed kommunicerats på regeringens webbplats och av Eskil Erlandsson, bland annat i frågesvar till riksdagen. Utskottet förutsätter att det inträffade inte kommer att upprepas.

Informella informationsutbyten med USA

Ingenting har enligt KU framkommit som tyder på ett informationsutbyte som strider mot gällande regler. Enligt regeringsformen är det regeringen som ingår internationella överenskommelser för Sveriges räkning. Med det följer rätten att förhandla med andra stater om olika avtalsförslag, liksom möjligheten att förkasta förslag.

Två granskningsanmälningar om regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige kommer att redovisas hösten 2011.

Planerad behandling i kammaren

Debatt om KU:s granskningsbetänkande äger rum måndagen den 13 juni. Beslut med anledning av betänkandet fattas torsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

För mer information

Kontakta Peder Nielsen, KU:s biträdande kanslichef, på telefon 08-786 40 72.

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000