Pressmeddelande

Arbetsmarknadsutskottet vill ändra lex Laval

Publicerat: 7 juni 2011 klockan 00.00

Arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning om den så kallade lex Laval. Utredningen ska föreslå vilka ändringar i lagen som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. Utskottet anser också att regeringen behöver ta nya politiska initiativ på EU-nivå när det gäller utstationeringsdirektivets skyddsregler. Utskottet vill dessutom att Sverige ska ratificera en ILO-konvention om arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Allianspartierna vänder sig emot förslagen.

En utskottsmajoritet vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda de förändringar som gjorts i det svenska regelverket om när det ska vara tillåtet att ta till fackliga stridsåtgärder om villkoren för arbetstagare som är utstationerade i Sverige.  Förändringarna gjordes efter EU-domstolens dom i det så kallade Laval-målet 2007. Utskottsmajoriteten består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Utskottsmajoriteten anser att det finns en berättigad oro för att de svenska kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden inte kan hävdas och värnas med nuvarande lagstiftning. Därför uppmanas regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning med uppdrag att överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. De lösningar som utredningen föreslår måste uppfylla EU-rättens krav. Utredningens ska vara klar senast den 1 september 2012. Regeringen uppmanas att därefter återkomma till riksdagen med lagförslag.

Utstationeringsdirektivet ska vara golv och inte tak

När EU:s så kallade utstationeringsdirektiv antogs rådde en bred enighet om att direktivet skulle utgöra en lägsta nivå för de löne- och anställningsvillkor som värdlandet kan kräva, menar utskottet. Men EU-domstolen har i sina domar valt att tolka direktivet som ett tak. Domstolen har med andra ord angett en högsta nivå för de villkor som kan krävas av ett gästande företag. Utskottet förslår därför ett andra tillkännagivande om att det ska krävas nya politiska initiativ av regeringen i EU. Detta för att säkerställa att utstationeringsdirektivets regler i framtiden tolkas som ett golv och inte som ett tak.

Utskottet vill att Sverige ratificerar ILO-konvention 94

Utskottet föreslår ett tredje tillkännagivande till regeringen om att det är dags att Sverige ratificerar ILO-konvention 94. Enligt konventionen ska offentliga myndigheters upphandling innehålla villkor som garanterar arbetare löner och arbetstid. Villkoren ska också gälla andra arbetsvillkor som inte är mindre förmånliga än de som finns i kollektivavtal för arbete av samma sort i den bransch och i det område där arbetet utförs. Utskottet anser att en ratificering av ILO-konvention 94 skulle förbättra möjligheterna att vid offentlig upphandling motverka social dumpning. Företag som konkurrerar med hjälp av dåliga villkor för sin personal skulle då utestängas från offentliga upphandlingar.

Genom förslagen till tillkännagivanden säger utskottsmajoriteten ja till flera motionsyrkanden från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.En ny utredning av de svenska reglerna med anledning av Laval-domen är inte nödvändig, menar utskottsledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De nuvarande reglerna har inte inneburit större förändringar än nödvändigt med hänsyn till EU-rätten. Frågorna har redan analyserats grundligt i en tidigare utredning och i samband med Lavalärendet. Allianspartierna utesluter inte att reglerna kan behöva ses över i framtiden, men kan inte ställa sig bakom initiativ som de menar kan leda till en begränsning av den fria rörligheten.

M, FP, C och KD menar att en utredning inte är nödvändig

När det gäller utstationeringsdirektivet menar allianspartierna i ett särskilt yttrande bland annat att det finns en risk för att en omförhandling kan sluta i försämringar snarare än förbättringar ur svensk synvinkel.

Allianspartierna menar också att det är osäkert om en tillämpning av de krav som ILO-konvention 94 ställer är förenliga med EU:s direktiv om offentlig upphandling och andra EU-rättsliga regler. De reserverar sig därför även mot utskottets tredje tillkännagivande.

För mer information

Ring Gunilla Upmark, kanslichef i arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 42 61, eller Elise-Marie Donovan, föredragande i arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 50 35.

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt onsdagen den 15 juni. Beslut fattas torsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000