Pressmeddelande

EU-nämnden i korthet

Publicerat: 11 februari 2011 klockan 00.00

Finansminister Anders Borg samrådde i dag med EU-nämnden inför Ekofin-rådets möte den 15 februari. Nämnden ställde sig bakom regeringens position rörande policydiskussionen om lagstiftningspaketet för ekonomisk styrning. Nämnden gav även stöd till regeringens position inför rådets slutsatser om uppföljningen av EU 2020-strategin på det makroekonomiska och finanspolitiska området samt riktlinjer inför EU:s budget för 2012. Nämnden kunde även ställa sig bakom regeringens position inför dels rådets beslut om underskottsförfarandena mot Finland, Danmark, Cypern och Bulgarien, dels EU:s gemensamma ståndpunkter för ett mandat inför G20:s finansministermöte den 18–19 februari. En majoritet i nämnden gav även sitt stöd till regeringens position inför rådets rekommendation till Europaparlamentet om huruvida kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 2009. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde avvikande meningar.

Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk samrådde med nämnden inför rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 14 februari. Regeringen fick EU-nämndens stöd inför rådets slutsatser om utbildningens roll i genomförandet av Europa 2020-strategin. Nämnden gav även sitt stöd till regeringens position inför rådets riktlinjedebatt om uppfyllandet av de gemensamma målen på utbildningsområdet i Europa 2020-strategin.

Regeringen representerades i dag av finansminister Anders Borg och statssekreteraren Amelie von Zweigbergk.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 18 februari inför rådet för allmänna frågor, rådet för utrikes frågor, rådet för jordbruk och fiske samt rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 40 00