Pressmeddelande

Regeringen ska ge förslag på hur Försäkringskassan ska fortsätta att vara tillgänglig lokalt

Publicerat: 7 april 2011 klockan 00.00

Försäkringskassan behöver anpassa verksamheten efter en lägre anslagsnivå 2013. Myndigheten vill därför avveckla servicekontor, lokalkontor och serviceplatser. Socialförsäkringsutskottet menar att förslaget kommer att drabba såväl försäkrade hos Försäkringskassan som andra myndigheters service. Ett enigt utskott har därför tagit ett initiativ. Utskottet vill att riksdagen ber regeringen återkomma med förslag på hur medborgarnas behov av att Försäkringskassan är tillgänglig lokalt, med möjligheter till personliga möten, ska tillgodoses. Regeringen ska också komma med förslag som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter.

Försäkringskassan har tagit fram en handlingsplan för att anpassa sig till en lägre anslagsnivå 2013. Av handlingsplanen framgår att Försäkringskassan behöver minska sina kostnader med 302 miljoner kronor mellan 2012 och 2013. Besparingarna får inte leda till att myndigheten inte kan fatta rätt beslut eller betala ut rätt belopp i tid till rätt person eller att kontrollverksamheten försummas. Försäkringskassan konstaterar att det därför bara återstår att lägga ner servicekontoren, trots att det påverkar möjligheterna att nå målen för service och tillgänglighet.
Servicekontoren drivs tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Båda myndigheterna uttrycker oro för de föreslagna nedläggningarna i sina remissvar till utskottet.

Nedläggningarna påverkar både försäkringstagare och andra myndigheter

När de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket slogs ihop till en statlig myndighet var en utgångspunkt att Försäkringskassan även fortsättningsvis skulle vara representerad lokalt, konstaterar utskottet. Därför skapades de lokala servicekontoren tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Servicekontoren, som under 2010 hade cirka 2,7 miljoner besök, är enligt utskottet särskilt betydelsefulla för personer med funktionsnedsättningar och för personer som inte talar svenska.   

En avveckling av servicekontoren drabbar inte bara dem som är försäkrade hos Försäkringskassan, menar utskottet. Eftersom kontoren drivs tillsammans med Pensionsmyndigheten och Skatteverket tvingas även dessa myndigheter att försämra sin service till medborgarna. Därför vill utskottet att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som dels tillgodoser medborgarnas behov av att Försäkringskassan är tillgänglig lokalt med möjligheter till personliga möten, dels bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter.

För mer information

Ring Kerstin Stridsberg, uskottsråd i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 43 06.  

Socialförsäkringsutskottets ledamöter 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11: SfU10 Försäkringskassans lokala närvaro

 

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000