Pressmeddelande

Näringsutskottet vill att minerallagen ses över

Publicerat: 5 april 2011 klockan 00.00

I samband med att en aktör får ensamrätt att leta efter vissa mineral, så kallad prospektering, måste informationen till kommuner och markägare bli bättre. Det anser näringsutskottet, som vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över delar av minerallagen. Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag och vill i stället ha en bredare översyn av lagen.

I minerallagen ligger fokus på sådana mineral som kräver särskild hantering, bland annat guld och uran. Även gasformiga kolväten som naturgas omfattas av minerallagen. Bergsstaten är det organ inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) som beslutar om tillstånd för prospektering och för utvinning av mineral. Tillstånd kan beviljas oavsett vem som äger marken.

Om de mineralresurser som finns i Sverige ska kunna tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt är det nödvändigt att människors oro över mineralhanteringen och dess effekter tas på största allvar, påpekar utskottet. Det är viktigt att enskilda medborgare och kommuner får nödvändig information om planer och åtgärder som påverkar deras behov och markanvändning. Därför vill utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över minerallagen. Syftet med översynen ska vara att ge markägare och kommuner tidigare information om varför man gör en prospektering och hur den ska genomföras.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man behandlade motioner från allmänna motionstiden 2010 om vissa mineralpolitiska frågor. Bakom initiativet står Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Miljöpartiet vill ha bredare översyn

Miljöpartiet vill att det görs en bredare översyn av minerallagen, bland annat i syfte att bättre lyfta fram miljöaspekterna. Man vill också stärka kommunernas och länsstyrelsernas vetorätt mot prospektering och utvinning.

För mer information

Ring Roger Berggren, föredragande i näringsutskottet, telefon 08-786 54 68.

Näringsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor

Johanna Blomqvist Informationsenheten, , 08-786 47 34, 020-349 000