Pressmeddelande

Sverige ska fortsätta arbeta för att giftigt bekämpningsmedel stoppas

Publicerat: 4 april 2011 klockan 00.00

Det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter arbeta för att användningen av bekämpningsmedlet parakvat stoppas, menar ett enigt miljö- och jordbruksutskott. Det är också viktigt att svenska och europeiska lantbrukare ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp det giftiga bekämpningsmedlet. Därför vill utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att driva dessa frågor. Utskottet säger därmed ja till förslag i motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det farliga bekämpningsmedlet parakvat är förbjudet i Sverige och inom hela EU. Men merparten av den soja som används i Sverige och EU kommer från Sydamerika, hävdar motionärerna. Där förekommer användning av parakvat när soja odlas, trots att det kan skada människor vid direktkontakt. Sverige kan ställa krav på att produkter som importeras till Sverige inte är skadliga för människors, djurs eller växters liv och hälsa. Däremot kan Sverige inte ställa krav på hur en vara har producerats, om den slutliga produkten inte är skadlig.  

Många aktörer arbetar för att parakvat ska sluta användas

Genom EU jobbar Sverige för att parakvat ska omfattas av Rotterdamkonventionen. Konventionen reglerar hanteringen av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel. Utskottet är också medvetet om att organisationer som till exempel WWF, Naturskyddsföreningen och LRF arbetar för att den svenska livsmedelsproduktionen ska hitta alternativ till soja. För att få aktörerna i sojaodlingen att bland annat minska användningen av giftiga jordbrukskemikalier som parakvat är flera svenska organisationer också engagerade på global nivå, inom Round Table on Responsible Soy (RTRS). Men även svenska och europeiska lantbrukare behöver ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp av parakvat.

För mer information

Ring Helena Rudin, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 65 22.

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000