Pressmeddelande

Svenskt deltagande då världens parlament samlades i Panama City – svenskar satte avtryck på världspolitiken

Publicerat: 21 april 2011 klockan 00.00

Fiske ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt för att förhindra utfiskning av världshaven och för att skydda känsliga ekosystem. Kemiska gödningsmedel och växtskyddsmedel ska användas med stor försiktighet. Kvinnor ska ha såväl ekonomiska som politiska rättigheter. Internationella organisationers och biståndsarbetares rätt att arbeta med demokratifrågor ska värnas. Det var några av de ståndpunkter som den svenska IPU-delegationen i veckan lyckats få gehör för i Panama City, i debatter med 1 300 delegater från 116 länder.

Interparlamentariska unionen (IPU) är ett parlamentariskt samarbetsorgan mellan 157 länder som grundades 1889 och finns till för att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter.

Medlemsländerna möts vid återkommande större möten två gånger per år.

Över 1 300 delegater, inklusive 38 talmän och närmare 600 beslutsfattare från 116 länder har under tiden 15-20 april mötts i Panama City.

Den svenska riksdagsdelegationen i Panama bestod av delegationsledaren och förste vice talmannen Susanne Eberstein (S), svenska IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Anita Brodén (FP) och Helene Petersson (S).

Församlingens huvudtema var “Parliamentary accountability: living up to people's expectations”. Susanne Eberstein (S), riksdagens förste vice talman, höll ett huvudanförande om korruptionsbekämpning.

-Vi har ett gemensamt ansvar gentemot medborgarna att bekämpa korruption och bidra till en demokratisk utveckling i hela världen. Vikten av centrala politiska procedurer som ansvarsutkrävande, deltagande, öppenhet och insyn samt maktdelning är principer som vi från svensk sida vill betona, sade Susanne Eberstein (S).

Övriga teman var ”Förebygga våld i samband med val”, ”Hållbar utveckling genom förvaltning av naturresurser, jordbruksproduktion och demografiska förändringar” och ”Transparens i finansieringen av politiska partier”. Den svenska delegationen hade i förväg lämnat in ett tiotal ändringsförslag till de resolutioner som beslutades i Panama. Varje land hade möjlighet att inkomma med förslag till tillägg eller justeringar.

-Den svenska delegationen har varit mycket aktiv och argumenterat för sina ståndpunkter. Detta har lett till att vi också har fått gehör för våra synpunkter. De beslutade resolutionerna ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet i medlemsparlamenten, säger Anti Avsan (M), svenska IPU-delegationens ordförande.

En fråga som Anti Avsan (M) och Anita Brodén (FP) lyfte fram i sitt utskott är varje stats ansvar för att uppnå långsiktig hållbar utveckling. Konkreta förslag som antogs var att fiske ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt för att förhindra utfiskning av världshaven och för att skydda känsliga ekosystem, och att kemiska gödningsmedel och växtskyddsmedel ska användas med stor försiktighet.

Ulrika Karlsson (M) framhöll i sitt utskott att minst 30 procent av de valda parlamentarikerna i medlemsparlamenten ska vara kvinnor och framför allt att medlemsstaterna ger kvinnor reell makt och inflytande – såväl ekonomiskt som politiskt. Dessa förslag godkändes och fördes in i sluttexten. Den svenska delegationen fick också igenom frågan att valkretsindelningar ska vara transparenta och långsiktigt förutsägbara för att förhindra manipulation av valresultaten. Den svenska delegationen fick också gehör för att hemlösa ska ha rösträtt, en fråga som Monica Green (S) tog upp.

Andra aktuella frågor var öppenhet i finansieringen av politiska partier. Ulf Nilsson (FP) och Helene Petersson (S) underströk från svensk sida vikten av att det införs etiska riktlinjer i politiken, och vikten av hög statlig finansiering till politiska partier för att motverka korruption. Helene Petersson (S) betonade betydelsen av kvinnlig representation i politiska partier. Det föreslogs också från svensk sida att anti-korruptionslagar bör beslutas av parlamenten. Ulf Nilsson (FP) framhöll i sitt anförande att demokratimålet måste prioriteras i utvecklingsarbetet och försvarade internationella organisationers och biståndsarbetares rätt att arbeta med demokratifrågor.

Vid en specialinsatt debatt där ett högaktuellt tema föreslogs av medlemsländerna själva, diskuterades demokratiska reformer i länderna i Nordafrika och Mellanöstern.

-Vi svenska parlamentariker - som är starka förespråkare för demokratiska rättigheter - tycker att det är mycket bra att stort fokus har satts på utvecklingen i Nordafrika under IPU-mötet, säger Anti Avsan (M), svenska IPU-delegationens ordförande.

Svenska IPU-delegationens förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S) har uppdrag inom på IPU på central nivå. Han är ledamot i exekutivkommittén och har även fått uppdraget att vara ordförande för den nyinsatta kommittén som ser över IPU:s budget.

Den svenska delegationen deltog vid sidan av de ordinarie mötena också i bilaterala möten, med delegationerna från Afghanistan, Vitryssland och Venezuela.

Ytterligare information

Lena Eklöf, delegationssekreterare, telefon 08-786 60 42, 070-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54