Pressmeddelande

Svenska riksdagsledamöter deltar i Interparlamentariska unionens 124:e församling i Panama

Publicerat: 12 april 2011 klockan 00.00

Den 15-20 april deltar svenska riksdagsledamöter vid Interparlamentariska unionens (IPU:s) 124:e församling. Öppenhet i finansiering av politiska partier är ett av de huvudämnen som ska behandlas när parlamentariker från 155 länder träffas i Panama City. Den svenska delegationsledaren är riksdagens förste vice talman Susanne Eberstein (S), som i sitt huvudtal tar upp ländernas gemensamma ansvar för att bekämpa korruption.

Riksdagsledamöterna i den svenska delegationen har inför mötet skickat in ett tiotal förslag på tillägg eller justeringar av de punkter som församlingen ska fatta beslut om. De svenska kommentarerna behandlar frågor kring jämställdhet, strukturella insatser för främjande av demokratiska och rättvisa val, hållbar utveckling inom bl. a. fiskeri- och skogsnäringarna, korruptionsbekämpning, vikten av NGOs inflytande och utländskt bistånd för främjande av demokratiska processer.

Den svenska ambassaden i Bogota, i samarbete med svenska generalkonsulatet i Panama, har lagt ett studiebesöksprogram för den svenska delegationen med besök på ett fängelse samt möten med representanter för de regionala FN-kontoren UNDP, ACNUR och UNICEF. Möte med företrädare för regeringen står också på programmet.

Den svenska delegationen leds vid församlingen i Panama av riksdagens förste vice talman Susanne Eberstein (S) och består i övrigt av de fem riksdagsledamöterna i den permanenta svenska IPU-delegationen, under församlingen förstärkta med ledamöter som innehar särskild fackkunskap inom sina respektive sakområden. Huvudteman vid Panamaförsamlingen är ”Förebygga våld i samband med val” (första utskottet), ”Hållbar utveckling genom förvaltning av naturresurser, jordbruksproduktion och demografiska förändringar” (andra utskottet) och ”Transparens i finansieringen av politiska partier” (tredje utskottet).

IPU är ett parlamentariskt samarbetsorgan mellan 155 länder och finns till för att främja bättre kontakter mellan världens parlament. Sekretariatet finns i Genève.

De svenska riksdagsledamöterna som deltar vid IPU:s 124:e församling

Anti Avsan (M), ordförande Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande Ulrika Karlsson (M), andre vice ordförande Ulf Nilsson (FP) Monica Green (S) Anita Brodén (FP) Helene Petersson (S)

Ytterligare information

Lena Eklöf, delegationssekreterare, telefon 08-786 60 42, 070-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54