Pressmeddelande

Statens satsning på hållbara städer har varit otydlig

Publicerat: 30 november 2010 klockan 00.00

Den statliga satsningen på hållbara städer har varit otydlig, visar miljö- och jordbruksutskottets uppföljning. Man har visserligen lyckats lyfta fram hållbar stadsutveckling i samhällsdebatten och i myndigheters arbete, men begreppet har inte definierats.

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljning har i första hand varit inriktad på att studera hur satsningen på hållbara städer har organiserats och lagts upp, vilka insatser som görs av Delegationen för hållbara städer samt vilka andra insatser som görs för hållbar stadsutveckling.

Utskottet konstaterar att hållbar stadsutveckling är ett brett begrepp. Att det inte har definierats har bidragit till att det har blivit otydligt vad satsningen är inriktad på. Många myndigheter arbetar med dessa frågor, och därför är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan myndigheterna är tydlig. Uppföljningen visar att det finns både för- och nackdelar med att genomförandet av satsningen har lagts på en delegation.

Utskottet vill ha årlig redovisning

Det är viktigt att arbetet med hållbar stadsutveckling präglas av långsiktighet och är inriktat på både stora och små städer i hela landet. Projektbidraget har medverkat till att sätta igång stadsutvecklingsinsatser, men det är för tidigt att bedöma vilka faktiska effekter det har haft. Det är också svårt att mäta hur kostnadseffektivt bidraget är och om det har haft relevans för att uppnå satsningens mål. I de stadsutvecklingsprojekt som har ansökt om bidrag finns begränsat nytänkande och få tydliga exempel på möjligheter till ökad miljöteknikexport. Utskottet anser att det är viktigt att satsningen även i fortsättningen följs upp och utvärderas, att resultaten sprids och att regeringen årligen redovisar och bedömer resultaten av de insatser som staten gör för hållbar stadsutveckling.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande när man på tisdagen sa ja till regeringens förslag om anslag för 2010 till allmän miljö- och naturvård.

För mer information

Kontakta ledamöterna i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp:

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 15 december. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Rapporter från riksdagen 2010/11:RFR2 Uppföljning av statens satsning på hållbara städer 

 

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 000