Pressmeddelande

EU-nämnden i korthet

Publicerat: 26 november 2010 klockan 00.00

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson samrådde idag med EU-nämnden inför rådet för jordbruk och fiske den 29–30 november. EU-nämnden gav stöd för regeringens ståndpunkter inför rådets politiska överenskommelse om fastställandet av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för vissa djuphavsbestånd för 2011-2012 samt inför rådets beslut att fortsatt förbjuda användningen av ämnet 1,3 diklorpropen. Nämnden gav även stöd för regeringens upplägg i de fortsatta förhandlingarna med Norge om nästa års fiskekvoter och förvaltning av gemensamma bestånd samt inför rådets diskussion om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Vidare gav nämnden sitt stöd för regeringens position i diskussionen om möjligheten för EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa) att ta ut avgifter. S, MP och V lämnade avvikande meningar i frågan om fiskeförhandlingarna med Norge.

Migrationsminister Tobias Billström och statssekreteraren Magnus Graner informerade och samrådde med EU-nämnden inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december. Nämnden gav stöd för regeringens ståndpunkt inför rådets överenskommelse om en allmän inriktning för kommissionens förslag att en europeisk myndighet ska förvalta de stora gemensamma datasystemen inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (däribland SIS, SIS II, VIS och Eurodac). Vidare gav nämnden stöd för regeringens ståndpunkter inför rådets beslut om en allmän riktlinje för förslaget till direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn samt inför rådets överenskommelse om direktivet om rätt till information i brottmål. Regeringen fick även stöd av nämnden för sina ståndpunkter om fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad, kringresande ligor, identitetsbedrägerier, olaglig handel med tunga handeldvapen samt system för informationsutbyte om nivån på terroristhot i medlemsländerna. Vidare gav nämnden stöd för regeringens ståndpunkt inför rådets beslut att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om avtal med Australien, Kanada och USA rörande överföring och användning av passageraruppgifter (PNR) samt inför rådets beslut om förhandlingsdirektiv och bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med USA om ett dataskyddsavtal. MP, SD och V anmälde avvikande meningar i frågan om förhandlingar med USA om ett dataskyddsavtal. Vidare gav nämnden stöd för regeringens position inför rådets riktlinjedebatt om en översyn av EU:s regler om dataskydd.

Näringsminister Maud Olofsson, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och IT- och regionminister Anna-Karin Hatt samrådde med EU-nämnden inför rådet för transport, telekommunikation och energi den 2–3 december. Nämnden gav stöd för regeringens ståndpunkter inför rådets slutsatser om en gynnsammare energipolitik för konsumenter samt inför rådets slutsatser om säker olje- och gasverksamhet till havs. Regering fick nämndens stöd inför rådets slutsatser om en politisk överenskommelse om att underlätta gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser, inför rådets slutsatser om vattenburna transporter samt inför rådets slutsatser om politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011-2020. Nämnden gav också stöd för regeringens position inför rådets riktlinjedebatt om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde samt för regeringens ståndpunkter inför rådets slutsatser om en digital agenda för Europa och Innovationsunionen och om den europeiska bredbandssektorn.

Statssekreterare Hans Lindblad samrådde med nämnden om förhandlingarna om EU:s budget 2011. Nämnden gav stöd för regeringens position i de fortsatta förhandlingarna.

Avslutningsvis återrapporterade finansminister Anders Borg från det ordinarie mötet den 17 november och det extrainsatta mötet den 21 november med rådet för ekonomiska och finansiella frågor.

Regeringen representerades i dag av landsbygdsminister Eskil Erlandsson, näringsminister Maud Olofsson, finansminister Anders Borg, migrationsminister Tobias Billström, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, IT- och regionminister Anna-Karin Hatt samt statssekreterarna Magnus Graner och Hans Lindblad.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 3 december för samråd inför rådet för ekonomiska och finansiella frågor, rådet för konkurrenskraft och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Tommy Forsell EU-upplysningen, 08-786 57 97