Pressmeddelande

Arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen följer upp Arbetsförmedlingen

Publicerat: 7 december 2010 klockan 00.00

Ett enigt arbetsmarknadsutskott håller med Riksrevisionen och Socialdemokraterna. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Utskottet utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat. Man vill också att riksdagen gör ett sådant uttalande till regeringen.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande samtidigt som man sa ja till regeringens budgetförslag om arbetsmarknad och arbetsliv. Bakom detta ja står dock bara de fyra regeringspartierna. Till de stora posterna i budgetförslaget hör arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Bakgrunden till utskottets uttalande är en rapport från Riksrevisionen. Riksrevisionens styrelse menar att regeringen sällan använder effektutvärderingar av Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. Man vill därför att riksdagen gör ett uttalande om att regeringen bör ta initiativ till att utveckla styrning, uppföljning och återrapportering. Socialdemokraterna har lämnat en motion där man håller med Riksrevisionen.

Förutsätter att regeringen följer upp Arbetsförmedlingen

Utskottet konstaterar att regeringen tycker att effektutvärdering och evidensbaserad utformning av politiken är viktigt. Man förutsätter att regeringen följer Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla den interna styrningen så att verksamheten kan genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utskottet är också positivt till att regeringen funderar på att låta en extern granskare följa upp reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Oppositionspartierna reserverar sig mot budgetförslagen

Alla oppositionspartier har andra budgetförslag i sina motioner och deltar inte i beslutet om budget för 2011. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat flera gemensamma reservationer. Sverigedemokraterna har också lämnat en reservation.

För mer information

Ring Gunilla Upmark, kanslichef i arbetsmarknadsutskottet, på telefon 08-786 42 61. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt fredagen den 17 december. Beslut måndagen den 20 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Magnus Korkala Informationsenheten, 020-349 000, 08-786 40 79