Pressmeddelande

Färre karensdagar för egenföretagare

Publicerat: 2 december 2010 klockan 00.00

Egenföretagare bör få möjlighet att välja en kortare karenstid än de sju dagar de har idag. Det menar ett enigt socialförsäkringsutskott och noterar den kritik som kommit från många företagare till de förändringar som genomfördes i juli. Därmed säger utskottet delvis ja till två motioner från två socialdemokrater och en folkpartist. Motionen behandlades i anslutning till regeringens budgetanslag.

Från den första juli i år är den kortaste karenstiden för egenföretagare sju dagar. Det innebär att man inte får någon ersättning från Försäkringskassan den första veckan man är sjuk. Före den första juli hade företagare normalt en karensdag men kunde välja att ha fler karensdagar och då betala en lägre egenavgift. Nu föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag ta fram möjlighet till en kortare karenstid för egenföretagare.

Utskottet föreslår också med anledning av några andra motioner att regeringen bör göra en översyn av regelverket och tillämpningen när det gäller olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet. Tillämpningen ser mycket olika ut i olika delar av Sverige och det finns svårigheter med bedömningskriterierna vid graviditetsrelaterade besvär.

Godkänner regeringens budgetanslag

Utöver ovanstående förändringar föreslår majoriteten i utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2011. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 73 miljarder kronor). Vidare innebär budgetförslaget:

att sjukpenning ska kunna lämnas till en arbetslös under de första 14 dagarna i en sjukperiod, om det skulle framstå som oskäligt att den försäkrade ska anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och vara beredd att ta ett arbete som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten.

att föräldrar från och med den 1 januari 2011 har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning under tio dagar när deras barn under 18 år har avlidit.

Kritik från oppositionspartierna till budgetanslag

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar i ett gemensamt yttrande att fokus i sjukförsäkringssystemet har blivit att räkna antal ersättningsdagar istället för att ge aktiv medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering. Stupstocken i sjukförsäkringen bör slopas. Sverigedemokraterna skriver i ett eget yttrande att rättssäkerheten för den enskilde måste stärkas i samband med prövningen gentemot sjukförsäkringssystemet. Sverigedemokraterna vill också öka kampen mot bidragsfusk.

För mer information

Ring Karin Laan, kanslichef i socialförsäkringsutskottet, på telefon 786 42 19 Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 16 december. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Hanna Fägerlind Informatör, , 08-786 55 88