Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ 7-23

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från IVL Svenska miljöinstitutet
Transportforskarna fil.dr Emma Lund och tekn.dr Linda Styhre samt tekn.lic. Anders Roth och Mats-Ola Larsson, experter hållbar mobilitet, informerar om miljömålens roll för transportplaneringen

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:24

4. Regeringens forskningsproposition (TU4y)
Justering
Proposition 2020/21:60 och motion
Föredragande: CÅ

5. Kollektivtrafikfrågor (TU8)
Beredning
Motion
Föredragande: AL

6. Väg- och fordonsfrågor (TU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

7. Offentlig utfrågning om järnvägens punktlighet
Fastställande av program
Föredragande: AB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Förslag 2020/21:TU4y
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 7. Förslag till Program