Näringsutskottets sammanträde

08.30 tisdag 19 oktober 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2021-10-19 08:30
Plats: RÖ 4-27

1. Effekter av att försenade eller uteblivna stöd med anledning coronaviruset
Information per videolänk
Generaldirektör Anders Sjelvgren, Boverket, generaldirektör Katrin Westling Palm, Skatteverket och biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, Kronofogdemyndigheten

2. En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (NU6)
Justering (tidigare behandlad 5 oktober, 12 oktober och 14 oktober
Prop. 2021/22:14
Föredragande: MK

3. Anmälan till debatt om NU6

4. Medgivande att närvara
Beslut om att försvarsutskottets ledamöter och kansli att närvara digitalt under sammanträdet vid punkt 5 och 6 på föredragningslistan

5. Effekter för svensk kärnkraft av beslut om mellanlagring och slutförvar
Information per videolänk (kl. 10.0011.30)
Verkställande direktör Johan Dasht och kommunikationschef Anna Porelius, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB), generaldirektör Nina Cromnier, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), ordförande kommunstyrelsen Andreas Erlandsson, Oskarshamns kommun, ordföranden Carl-Reinhold Bråkenhielm och juridiskt sakkunnig Ingvar Persson, Kärnavfallsrådet, ordförande Åsa Lindstrand och kanslichef Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), strategichef Andreas Regnell och senior policy advisor Michelle von Gyllenpalm, Vattenfall AB och generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten

6. Effekter för svensk kärnkraft av beslut om mellanlagring och slutförvar
Information (kl. 11.30–12.15)
Statsrådet Per Bolund, Miljödepartementet

7. Justering av protokoll

8. Riksrevisionens rapport om transportbidraget (NU5)
Justering (tidigare behandlad 30 september och 12 oktober)(kl. 12.15)
Skr. 2020/21:210
Föredragande: JM

9. Anmälan till debatt om NU5

10. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till reviderat direktiv för förnybara energikällor (NU9)
Justering (tidigare behandlad 5 oktober och 14 oktober)
COM(2021) 557
Föredragande: AF

11. Anmälan till debatt om NU9

12. Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden (NU8)
Justering (tidigare behandlad 30 september och 14 oktober)
COM(2021) 345
Föredragande: AF

13. Anmälan till debatt om NU8

14. Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2021/22:11
Föredragande: CR

15. Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE)
Information per videolänk (kl. 12.30)
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet
Information inför rådets möte den 26 oktober 2021

16. Kanslimeddelanden

17. Ev. övriga ärenden

18. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 oktober kl. 11.00

Bilagor